วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เกี่ยวกับเรา

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เว็บไซด์ South Deep Outlook ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในอีกมิติหนึ่ง คือ มิติในเชิงบวก ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุม นอกเหนือไปจากการรับทราบข้อมูลข่าวสารเชิงลบ และเกิดมุมมอง หรือ ทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อความเป็นจริงของสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Comment