วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

Trending

02 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กสศ. ร่วมมือ ยูเนสโก-ศธ.-ท้องถิ่น เปิดตัวโครงการ Learning Coin เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน LearnBig ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน นำร่อง 4 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาค เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบจำนวน 500 คน style=font-size:18px; เมื่อวันที่ 2 เม.ย. น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา น.ส.นิสา แก้วแกมทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่ นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้หนังสือแล...

..อ่านต่อ
02 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มรภ.สงขลาจัดส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา "กลับบ้านกันนะ มหา'ลัยไปส่ง" ประเดิม 4 จังหวัดแรก สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช เผยตรวจคัดกรองโรคก่อนเดินทาง พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และให้รายงานตัว อสม. ในพื้นที่ทันที ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า มรภ.สงขลาดำเนินการจัดส่งนักศึกษากลับภูมิลำเนา ในวันที่ 31 มี.ค. 2563 ในพื้นที่จ.สตูล พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยมีการคัดกรองโรคก่อนเดินทาง ส่วนจ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีมาตรการเข้มงวดในการเค...

..อ่านต่อ
22 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) เปิดเผยว่า มีการร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันกา...

..อ่านต่อ
18 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

18 มี.ค.2563 - รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.ปัตตานี) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้น...

..อ่านต่อ
16 มี.ค. 63
ตรวจงาน หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรับฟังสภาพปัญหาการศึกษาในพื้นที่ ที่สำนักงาน กศน.ยะลา ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 17 มี.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl...

..อ่านต่อ
15 มี.ค. 63
สานสัมพันธ์ หมวดหมู่: การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของนักศึกษา ณ หอประชุม ม.อ. ปัตตานี ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 มี.ค. 2563 (กรอบบ่าย) News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl...

..อ่านต่อ
06 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการ "ยุวชนสร้างชาติ" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึง เทคโนโลยีได้ไม่ยาก โอกาสเปิดสำหรับคนรุ่นใหม่ ประชากรมุสลิมซึ่งดั้งเดิมมีพื้นฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว เมื่อเยาวชนเหล่านี้ได้โอกาสเรียนรู้และมีโอกาสในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่นำไปสู่การปรับมุมมอง ในการประกอบอาชีพการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น การสร้างและพัฒนาผ...

..อ่านต่อ
05 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ส่งพนักงานอบรมได้ลดภาษี ยะลา - นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดประชุมเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ยะลา ว่า การพัฒนาด้ามขวาน 4.0 ให้สำเร็จนั้นจะมองจากปัญหาไม่ได้ ต้องมองในแง่บวก ต้องมองหาโอกาส ซึ่งภาคใต้มีศักยภาพมากมาย เพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับ 2 มหาสมุทร ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เชื่อว่าภายใน 5-10 ปี จะเป็น...

..อ่านต่อ
04 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์" รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ประชุม "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วย วทน." ได้ให้นโยบายกับ 15 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างว่าจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพลิกโฉมเป็นทัพหน้าในการนำองค์ความรู้ ไปสร้างคนผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติ ทั้งยุวชนอาสา บัณฑิตอาสา และยุวสตาร์ทอัพที่ขณะนี้ได้เริ่มแล้ว นอกจากนี้ อว. จะเอาภาคใต้เป็นต้นแบบของบีซีจี โมเดล เนื่องจากมีควา...

..อ่านต่อ
03 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางมาประชุม "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดยมีนายกสภาและอธิการบดี 15 มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและร่วมประชุม โดยก่อนการประชุม นายโชติช่วง พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนของ 15 มหาวิทยาลัยนำดอกไม้มามอบให้กำลังใจนายสุวิทย์ นายโชติช่วงกล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้กำลังใจนายสุวิทย์ ไม่...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 64 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 636 รายการ