วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

11 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: นศ.ขอคู่สงครามเคารพหลักมนุษยธรรมช่วง COVID-๑๙ 2. การเมือง: กลุ่ม นศ.ปาตานี ชูแคมเปญเปิดสภาช่วยประชาชน ชี้รัฐแก...

..อ่านต่อ
04 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. การบำรุงขวัญกำลังพล: ตร.ธารโต' เครียดทำป...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. การช่วยเหลือประชาชน: มาตรกา...

..อ่านต่อ
20 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. การเมือง: ๑๓ ส.ส.สามจังหวัดชา...

..อ่านต่อ
13 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหลากหลายมิติเกี่ยวกับ. จชต.​  ของรัฐบาล 2. การเยียวยา: อดีตเลขาฯ ศอ.บต. 'ทวี ...

..อ่านต่อ
07 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต (จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ใน จชต.​ ที่เพิ่มมากขึ้น) ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. การช่วยเหลือประชาชน: มาตรการป้องกันการ...

..อ่านต่อ
30 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) จุดไฟ การเมือง ให้ 'ประยุทธ์' ลาออก ปักธง ความคิด และ ๒) คอลัมน์ มองรอบทิศ: อยู่ด้วยกันยาก! 2. ​เหตุร้ายรายวัน: ว...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๑๐๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๕๙ ข่าว จากที่มี ๘๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ มี.ค. ๖๓)     ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ไฟใต้ : ๖๐ ปีสถาปนาบีอาร์เอ็น ปรับภาพลักษณ์ “องค์กรลับ” สู่ “องค์กรการเมือง” 2. ก...

..อ่านต่อ
16 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗-๑๓ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๔ ข่าว จากที่มี ๘๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๘๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) รอง สว.ป.ศรีสาคร และพวก ดับ ๑ เจ็บ ๒ หลังถูกโจรใต้ยิงถล่ม และ ๒) คนร้ายยิง 'ผู้ช่วย ผญบ.ยะรัง' ดับหน้า...

..อ่านต่อ
09 มี.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓-๖ มี.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๗ ข่าว จากที่มี ๗๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๒-๒๘ ก.พ. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ดักบึ้มบาเจาะ-อส.ทพ.บาดเจ็บ ๖ ทวงแค้นวิสามัญ ๖ ศพ 'เขาตะเว' 2. สิทธิมนุษยชน: ๓๓ องค์กรสิทธิฯ - เอ็นจีโอ จี...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 285 รายการ