วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

"ประกันสังคม"รุกงานประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกันตน จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม

 15 ก.ย. 2563 16:07 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.63 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ น.ส.ไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563 ที่โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ ประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้ง สิทธิประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การจัดเสวนาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนใน 7 จังหวัดภาคใต้
น.ส.ไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบาย การดำเนินงานของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญการทำงานเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน โดยเน้นการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ในภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ของสำนักงานประกันสังคม และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกโดยใช้สื่อบุคคลที่มีอิทธิพล เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผลมากที่สุด
สำหรับการจัดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เข้าร่วมโครงการรวม 80 คน มีกำหนดจัดงานฯ 2 วัน คือ ในวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2563 ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลายรูปแบบเช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 โดยนางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนตามนโยบาย Healthy Thailand กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 อ. การเสวนางานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปะศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: eco g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment