วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: รายงาน: เปิดค่ายปั้น'ครู-น.ร.ใต้'พัฒนาอัจฉริยภาพดานศิลปะ

 11 มี.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม เปิดโอกาสครู นักเรียน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าถึงองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ พร้อมสร้างทัศนคติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ค่ายดังกล่าวเปิดเผยโดย น.ส.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เล่าว่า กิจกรรมค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใน จ.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมุ่งเน้นการนำเอาองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบไปสู่นักเรียน อาจารย์ เยาวชนและชุมชน เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจองค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งเป็นการศึกษาที่สำคัญของมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะ โดยมุ่งหวังให้เกิดทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
ค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม ใช้วิทยากรเป็นคณาจารย์ในวิชาศิลปกรรมทั้งหลักสูตรทัศนศิลป์และหลักสูตรการออกแบบ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และการออกแบบแขนงต่างๆ มา สร้างกิจกรรมทางด้านศิลปะ เป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่สำคัญทางด้านการเรียนการสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงระดับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันเป็นเขตพัฒนาเฉพาะกิจ ซึ่งยังขาดโอกาสในองค์ ความรู้ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ตลอดจนยังขาดการเข้าถึงโอกาสพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เพื่อการศึกษาด้านทัศนศิลป์และการออกแบบที่น้อยกว่าพื้นที่กลุ่มจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้
ศาสตร์ด้านศิลปะเป็นองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะในระดับเด็กและเยาวชน องค์ความรู้ด้านศิลปะมีส่วนในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดทักษะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญของการศึกษา และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเรียนการสอน ดังนั้น ค่ายศิลปะที่จัดขึ้นจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะฝีมือด้านทัศนศิลป์และการออกแบบเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ด้านศิลปะ ให้ได้รับการพัฒนาจนนำมาสู่รางวัลจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค
สำหรับหลักสูตรและหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบประติมากรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการออกแบบประติมากรรมตามแนวความคิด กิจกรรมการขึ้นรูปโครงสร้างประติมากรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการตกแต่งประติมากรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมวาดเส้น กิจกรรมจิตรกรรม กิจกรรมภาพพิมพ์ กิจกรรมประติมากรรม และกิจกรรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อยตามศาสตร์แต่ละแขนง
ทั้งนี้ โดยมีคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์และหลักสูตรการออกแบบ คอยดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาอย่างละเอียด--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related