วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยะลาเปิดงานเบิกฟ้าของดี'รามันห์' ส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีท้องถิ่น

 11 ก.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่สนามกีฬากลางอำเภอรามัน จ.ยะลา เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดมหกรรมเบิกฟ้าของดีเมืองรามันห์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดมหกรรมเบิกฟ้าของดีเมืองรามันห์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน กล่าวว่า อำเภอรามัน อดีตเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองปักษ์ใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้า มีศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งได้มีการสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประชาชนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อยู่รวมกันอย่างมีสันติสุข ในการจัดมหกรรมเบิกฟ้าของดีเมืองรามันห์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าในพื้นที่อำเภอรามันให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ และของดีอำเภอรามัน ให้ประชาชนทั้งในและนอกให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ มหกรรมเบิกฟ้าของดีเมืองรามันห์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 จัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางอำเภอรามัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์อาทิ การประกวดขบวนที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมในพื้นที่ตำบล 16 ขบวน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงความสามารถด้านวิชาการ ด้านการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของเด็กนักเรียน และเยาวชนทั้งใน นอกสถานศึกษา รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของภาคส่วนต่าง ๆ การสาธิต นำเสนอผลผลิตทางด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง ตลอดจนร้านค้าโอทอปในพื้นที่ เพื่อมุ่งที่จะสร้างสรรค์ความสุขนำความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่.--จบ--
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ก.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related