วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

มุมบริการ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี พ.ศ.2563

 16 ต.ค. 2563 06:03 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"นายอำเภอ" เป็นตำแหน่งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระดับอำนวยการ เป็นตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในอำเภอ และรับผิดชอบบริหารราชการอำเภอ
นายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทุกท่านมีภารกิจหน้าที่ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน ทั้งในมิติการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และมิติการบริหารพัฒนาพื้นที่ อีกทั้งเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อำเภอ เป็นผู้บริหารงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน และปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด นายอำเภอเสมือนเป็นผู้จัดการพื้นที่แห่งอำเภอนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่นายอำเภอที่ปฏิบัติราชการอยู่ทั่วทุกภูมิภาค กรมการปกครองได้จัดทำโครงการ "นายอำเภอแหวนเพชร" ขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้
นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่1) นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช2) นายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม จังหวัดเลย3) นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี4) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่1) นายกองโท พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย2) นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม3) นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี4) นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหวนเพชร/แหวนทองคำ โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 (วันดำรงราชานุภาพ) เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ "นายอำเภอแหวนเพชร" ต่อไป

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment