วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มุมบริการ: 'นายอำเภอแหวนเพชร'รางวัลแห่งความเชิดชูเกียรติ

 18 ก.ย. 2563 05:13 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"นายอำเภอ" เป็นตำแหน่งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระดับอำนวยการ เป็นตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในอำเภอ และรับผิดชอบบริหารราชการอำเภอ โดยมีอำนาจหน้าที่ประกอบด้วย
1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย
2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
3) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่มีหน้าที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย
นายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทุกท่านมีภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน ทั้งในมิติการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และมิติการบริหารพัฒนาพื้นที่อีกทั้งเป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น รูปธรรมในพื้นที่อำเภอ เป็นผู้บริหารงานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน และปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด นายอำเภอเสมือนเป็นผู้จัดการพื้นที่แห่งอำเภอนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่นายอำเภอที่ปฏิบัติราชการอยู่ทั่วทุกภูมิภาค กรมการปกครองได้จัดทำโครงการ "นายอำเภอแหวนเพชร" ขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507-2520 และในปี พ.ศ.2542-ปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 กรมการปกครองประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกำหนดรูปแบบและวิธีสรรหาและคัดเลือกฯ เริ่มตั้งแต่ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการสรรหาฯระดับจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่พิจารณานายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ท่าน และรายงานผลการคัดเลือกมายังกรมการปกครอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาโดยคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งของกรมการปกครองทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 8 ท่าน เพื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร (พื้นที่ปกติ) ดำเนินการออกตรวจผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลงานของนายอำเภอในพื้นที่เช่นกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร (พื้นที่ปกติ และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จะเสนอผลการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการนายอำเภอแหวนเพชร พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศผล และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหวนเพชร/แหวนทองคำ โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 (วันดำรงราชานุภาพ) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ "นายอำเภอแหวนเพชร" ต่อไป

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 19 ก.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related