วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 13 ก.ย. 2561 21:00 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วันนี้ (13 ก.ย.) เวลา 08.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้สร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จากนั้น องคมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รวบรวมตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึง ณ กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,741 โครงการ โดยในพื้นที่ภาคใต้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปี 2560 จำนวน 912 โครงการ และอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 560 โครงการ แยกเป็น 8 ประเภท ตามลำดับ ได้แก่ โครงการด้านแหล่งน้ำ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านบรูณาการ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข
พร้อมกันนี้รองเลขาธิการ กปร. ยังได้รายงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้รวม 14 โครงการ ได้มีการขับเคลื่อนสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร.ไปแล้วจำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนอีก 4 โครงการ
จากนั้น ผู้แทนกรมชลประทาน ได้รายงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 9 โครงการ และในปี 2561 จำนวน 3 โครงการ
โอกาสนี้ องคมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขให้กับราษฎรต่อไป
ที่มา: www.siamrath.co.th

Comment
Related