วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที่ 2

 10 ก.ค. 2561 06:00 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที่ 1 ในปี 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน ให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเพาะปลูกยางพาราภาคต้นน้ำ ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและระดับสากล รองรับการเคลื่อนย้ายกำลังคนอย่างเสรีในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) อย่างเป็นระบบ ภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดียวกัน
ต่อมาได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที่ 2 ขึ้นในปี 2561 ต่อเนื่องจากการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการเพาะปลูกยางพาราในระยะแรก เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพการเพาะปลูกยางพาราภาคต้นน้ำทั้งระบบ ทั้งนี้ในระยะแรกได้มีการจัดทำ ในส่วนของอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี ชั้น 2, 3 อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา ชั้น 2, 3 และอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา ชั้น 2, 3
สำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดทำในส่วนของอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปยางพารา และอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดยางพาราขั้นต้น
ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที่ 2
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา ประกอบด้วย 8 หน่วยสมรรถนะ 37 สมรรถนะย่อย และ 163 เกณฑ์การปฏิบัติงาน
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 9 หน่วย สมรรถนะ 25 สมรรถนะย่อย และ 113 เกณฑ์การปฏิบัติงาน
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปยางพารา ประกอบด้วย 4 หน่วยสมรรถนะ 11 สมรรถนะย่อย และ 42 เกณฑ์การปฏิบัติงาน
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดยางพาราขั้นต้น ประกอบด้วย 2 หน่วยสมรรถนะ 7 สมรรถนะย่อย และ 25 เกณฑ์การปฏิบัติงาน
รวมทั้งหมด 23 หน่วยสมรรถนะ 80 สมรรถนะย่อย และ 343 เกณฑ์การปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ คณะทำงานได้จัดชั้นคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะในแต่ละชั้นคุณวุฒิวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ออกแบบวิธีการประเมินสมรรถนะของแต่ละกลุ่มอาชีพ และจะดำเนินการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมมาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร.0-7428-6134 / 09-5036-3819 โทรสาร 0-7455-8810
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โทร. 02-617-7970
เวปไซต์ : http://www.tpqi.go.th--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 11 ก.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--

Comment
Related