วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: Smart ไทยแลนด์: ครู กศน.ชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนสุขภาวะประชาชน หวังสร้างคุณภาพชีวิตดี มีสุข อย่างยั่งยืนในพื้นที่

 09 ก.พ. 2562 08:10 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนในเรื่องสุขภาวะอย่างจริงจัง ตามนโยบายของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความห่วงใยในสุขภาวะและอนามัย รวมถึงการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ได้มีการมอบหมายให้ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมด้านสุขภาวะอนามัยชุมชนให้แก่ครู กศน. เพื่อให้ครู กศน. ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลต่าง ๆ เข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเล็งเห็นว่าการจะเดินหน้าการขับเคลื่อนสุขภาวะและอนามัยให้แก่ประชาชนให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานในทุกระดับ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี จึงได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ครู กศน.จังหวัดชายแดนใต้ได้นำไปจัดการเรียนสุขภาวะชุมชนต่อนักศึกษา กศน. ทุกตำบล เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยภายในชุมชน เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสุขภาวะที่ดี และขยายผลต่อประชาชนในพื้นที่
ขณะนี้ สำนักงาน กศน. ได้มีการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาส่งเสริมสุขภาวะชุมชน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำหลักสูตรข้างต้นมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยในหลักสูตรประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (คพช.) และการเรียนในห้องเรียนคาดว่าประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพ ทำให้มีสุขภาพที่ดี เข้าใจ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การรับวัคซีนที่ถูกต้อง พ้นจากโรค NCDs การดำรงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีทักษะการดูแลและสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การดำเนินชีวิตที่ดีสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุขและมีความยั่งยืนต่อไปได้ในที่สุด

ที่มา: โพสต์ทูเดย์
News Code: soc g:posttoday g:agency g:paper g:post p:ptd v:paperl

Comment
Related