วันศุกร์ที่ 03 เมษายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

รายงานพิเศษ : ก.แรงงาน จัดคลินิกช่างเคลื่อนที่ ตรวจสภาพรถ รณรงค์ปลอดภัยช่วงสงกรานต์‘สื่อสร้างสรรค์’สร้างสุขภาวะ

 12 ก.ค. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รายงานพิเศษ : ก.แรงงาน จัดคลินิกช่างเคลื่อนที่ ตรวจสภาพรถ รณรงค์ปลอดภัยช่วงสงกรานต์‘สื่อสร้างสรรค์’สร้างสุขภาวะที่‘รร.บ้านบาลูกายาอิง’ เรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีความสุข‘สนุกคิด-สนุกเขียน-สนุกอ่าน’
หนึ่งในปัญหาสำคัญของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษามลายูเป็นหลักในการสื่อสารก็คือปัญหาการ “อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้” ซึ่งเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของครูผู้สอน เพราะปัญหานี้ไม่เพียงแต่กระทบกับการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบไปถึงการเรียนรู้ในสาระวิชาอื่นๆ เพราะภาษาไทยเปรียบเสมือนเครื่องมือการสื่อสารที่จะช่วยให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจ และเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย อันเนื่องมาจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบเป็นสังคมชนบทที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนไทย-มาเลเซีย ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจนอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในการสื่อสาร โดยพบว่าในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 พูดไทยไม่ได้ อ่านไม่ออก และเขียนไม่ได้ถึงร้อยละ 60 หากยังปล่อยทิ้งไว้ก็จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เพราะภาษาไทยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เด็กๆ เกิดความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ในสาระวิชาหรือเรื่องราวต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น
“ปานทิพย์ จุลบุตร”ครูประจำชั้น ป.1 จึงไม่อาจจะนิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ทบทวนวิธีการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 เสียใหม่ โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ทั้งเรื่องของการพูด-อ่าน-เขียน โดยใช้สื่อและนวัตกรรมการสอนที่หลากหลายเข้ามากระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ มาอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัดทำโครงการ“การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อสร้างสรรค์”ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส”โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการพูด-อ่าน-เขียนภาษาไทยเพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
“ปัญหาของเด็กที่นี่ก็คือเรื่องภาษา เพราะเด็กๆ ใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในการสื่อสาร ในครอบครัวไม่เคยใช้ภาษาไทยหลายคนจึงพูดภาษาไทยไม่ได้ เด็กของเราก็จะด้อยทั้งในเรื่องของการพูด อ่านและเขียน ก็เลยเป็นปัญหาในการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะการพูดถ้าเราใช้ภาษาไทยคุยกันไม่ได้ก็จะไม่รู้เรื่องกันทั้งครูและเด็ก ทีนี้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมันก็สามารถสอนได้ แต่เด็กส่วนใหญ่แทบจะไม่สนใจเพราะในตำรามันก็มีแต่ตัวหนังสือ ก็เลยต้องมาหาวิธีการสอน หาสื่อ หาเครื่องมือที่แตกต่างจากในตำรา ที่จะมาช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ อยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะภาษาไทยสำคัญมากในการที่เราจะใช้สื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน แล้วก็การฟัง เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทุกๆ เรื่องที่เพื่อให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้”ครูปานทิพย์เล่าถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นของการสร้างสื่อเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
“ทำนุ อาแวกะจิ”ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกล่าวเสริมว่า เด็กนักเรียนจากชุมชนต่างๆ รอบๆ โรงเรียนล้วนพูดภาษายาวีกันแทบจะทั้งหมด ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ที่บ้านจนมาถึงที่โรงเรียนแทบจะไม่มีภาษาไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเลย จึงเป็นปัญหาในการเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กๆ มาโดยตลอด แต่พอได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ตัวเด็กๆ เองเขาก็ชอบวิธีการเรียนรู้แบบนี้ ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนก็ดีขึ้นจากลำดับเกือบท้ายสุดของกลุ่มก็ขยับขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆ
“เห็นชัดว่าพอเด็กสนุกแล้ว เขาก็จะเรียนเก่งขึ้น ซึ่งถ้าหากเราสามารถทำโครงการนี้ทั้งกลุ่ม หมายถึงขยายผลไปทุกระดับชั้น เชื่อว่าจะสามารถที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนสูงขึ้น เพราะว่าพื้นฐานของการเรียนรู้ก็คืออยู่ที่ความเข้าใจ เมื่อเด็กมีความเข้าใจในวิชาภาษาไทยวิชาอื่นๆ เขาก็จะเข้าใจได้ดีขึ้น”ผอ.รร.ระบุ
เห็นได้ชัดจากชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยที่ในวันนี้มีการเรียนการสอนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่ ก กาโดย“ครูปานทิพย์”ได้นำเครื่องมือ“ปลาทูน่าอ่าน”มาใช้เป็นสื่อในการสอน โดยเริ่มจากรับใบงานเป็นแผ่นกระดาษมีรูปปลาจำนวน 2 แผ่น แล้วให้เด็กๆ ไปค้นหาคำที่ตัวเองอ่านออกและอยู่ในมาตราตัวสะกดจากสื่อต่างๆ ที่วางกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งห้องมาเขียนเติมลงไปในช่องว่าง เมื่อครบแล้วเด็กๆ ก็จะนำมาตัด ระบายสีสันตามชอบ แล้วนำกระดาษทั้งสองแผ่นมาทากาวประกบกันและเสียบไม้ แล้วนำออกไปอ่านให้กับเพื่อนๆ ฟังหน้าชั้นเรียน รวมถึงนำกลับไปอ่านทบทวนที่บ้านด้วย
บรรยากาศในชั้นเรียนสิ่งที่สังเกตเห็นได้คือเด็กๆ ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการค้นหาคำตามโจทย์ที่ได้รับ มีความสุขและสนุกสนานไปกับการค้นหาคำศัพท์จากสื่อรูปแบบต่างๆ ที่วางเรียงรายอยู่ทั่วห้องเรียน โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาค้นหาได้ตามอิสระ จะนั่ง จะนอน จะขีด จะเขียนอย่างไรก็ตามที่แต่ละคนถนัด บรรยากาศในการสอนภาษาไทยในชั้นเรียนของครูปานทิพย์จึงดูแตกต่างไปจากที่เคยเห็น
สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นหนังสือป๊อบอัพต้นไม้ตัวหนังสือ หรือบัตรคำศัพท์ต่างๆ ที่ตั้งวางและแขวนอยู่เรียงรายในห้องเรียน ถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่แลดูธรรมดาๆ เพราะทำขึ้นมาจากหนึ่งสมองสองมือของครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงและสามารถสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และเปิดประตูสู่โลกว้างทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
ที่มา: http://www.naewna.com

Comment
Related