วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เจาะลึกปลายด้ามขวาน ผ่าน'พิพิธภัณฑ์เมืองนราฯ'มรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่า

 08 ต.ค. 2562 06:44 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หากใครเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และอยากรู้จักกับความเป็นมาของ เมืองนั้นๆ ก็ต้องไปยังแหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประวัติ วัฒนธรรม และประเพณี ต่างๆ และสถานที่ที่แห่งนั้นก็คือ "พิพิธภัณฑ์"ประจำจังหวัด
ครั้งนี้จึงขอชวนมารู้จักกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปลายเล่มขวานของไทยนั่นเอง
"พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส" เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนเมือง แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีต ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการถาวร มีพื้นที่จัดแสดง 2 ชั้น รวม 18 ห้อง เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับห้องโถง ภูมิผูกนรา เป็นโถงต้อนรับ มีการจัดแสดงประติมากรรม และเรื่องราวสถานที่สำคัญ และวัฒนธรรมเด่นของจังหวัดนราธิวาส
ต่อมาเป็นห้องบรรยายสรุป มีการจัดฉายวีดิทัศน์ พร้อมบรรยายสรุป จากนั้น เดินตามทางเพื่อไปยังห้องภูมิแผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ห้องนี้เองมีการจัดแสดงเรื่องราวด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ
โซนต่อไปจัดเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และประวัติความเป็นมาของจังหวัดนราธิวาส รวมถึงมีการจำลองบรรยากาศเมือง ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน จัดแสดงบรรยาย บรรยากาศเมืองนราธิวาส และมานั่งพักเหนื่อยพร้อมชมวีดิทัศน์ เรื่อง "นราธิวาส เสน่ห์แห่งด้ามขวาน" ก่อนที่จะไปชมยังห้องต่อไป นั่นก็คือห้องจัดแสดงภาพเก่า จัดแสดงเรื่องราว ภาพเก่าที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนราธิวาส
ในส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องจัดแสดง เรื่องราวของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนา ที่เข้ามาในจังหวัดนราธิวาส การตั้งถิ่นฐานและชุมชนเก่า รวมถึงจัดแสดงเรื่องราวทางศาสนา ศาสนสถาน ศาสนบุคคลทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู รวมทั้งความเชื่อต่างๆ
อีกหนึ่งห้องที่น่าสนใจก็คือ ห้องจัดแสดงเรื่องราวของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครองของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์ แก่จังหวัดเป็นแบบอย่างอันดีงามและเป็น ความภาคภูมิใจของจังหวัดและมีส่วนจัดแสดง เรื่องราวถ่ายทอดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส ที่มี ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระบรม วงศานุวงศ์กับเมืองนราธิวาส
จากนั้นมาชมสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนพื้นถิ่นมลายู และสถาปัตยกรรมเด่น ของนราธิวาส รวมถึงประเพณี เช่น ชักพระ หรือลากพระ รับเจ้าเข้าเมือง ประเพณีแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม นอกจากวัฒนธรรมและประเพณีอันโดดเด่นของนราธิวาสแล้ว ยังมีอาหารขึ้นชื่อของชาวนราธิวาสทั้งอาหาร คาวหวาน เรื่องราวมรดกภูมิปัญญาของ บรรพชนนราธิวาส เช่น งานช่างฝีมือ เครื่อง จักสารย่านลิเภา จัดแสดงผลิตภัณฑ์จักสาน ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านที่น่าสนใจอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7351-2207

บรรยายใต้ภาพ
จัดแสดงเรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
ข้าวของเครื่องใช้ในอดีต
มีวิทยากรบรรยายให้ฟัง
ห้องจัดแสดงเรื่องราวทางศาสนา
คัมภีร์อัลกุรอาน
ห้องโถงภูมิผูกนรา
เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่น่าสนใจ

ที่มา: นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 8 ต.ค. 2562
News Code: trav art g:manager g:agency g:paper p:asmd v:paperl

Comment
Related