วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นราธิวาสจัดเวทีพูดคุยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยฯ จากการลงพื้นที่ทำเวทีสะท้อนข้อมูลงานวิจัยฯ

 19 ก.ย. 2563 11:49 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดเวทีสะท้อนข้อมูลงานวิจัยความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูก พืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. เกริ่นนำความเป็นมาของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาสและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส เพื่อกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่โครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” เพื่อศึกษาความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้ครัวเรือนได้มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับครัวเรือน และบูรณาการการทำงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โดยสอดคล้องกับภูมิสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมริเริ่มที่ดำเนินการควบคู่กับโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน
โดยงานวิจัยความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูก พืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” ชิ้นนี้ เป็นการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส โดยท่านเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้วิจัยหลัก ร่วมกับภาควิชาการ โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยการนำของนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัด และทีมงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3. สรุปผลการจัดเวทีข้อมูลงานวิจัยความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
เขตเทศบาลเมือง เขตชนบท โดยแบ่งลักษณะเขตภูเขา (เขา) เขตที่ราบ (นา) และเขตชายฝั่งทะเล (เล) โดยคณะทำงานจัดเวทีสะท้อนข้อมูลงานวิจัยฯ ทั้ง 4 คณะ
4. พิจารณาบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่องานวิจัยความนิยมบริโภคและความต้องการเพาะปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์และประมง) ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
5. สรุปจากการดำเนินงานตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว” ดังกล่าว และงานวิจัยฯ ดังกล่าว จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยสรุปได้ดังนี้1. สามารถตอบเป้าประสงค์การดำเนินงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส2. สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของจังหวัดนราธิวาส3. นำไปสู่วิสัยทัศน์ (Vision) สำคัญ ได้แก่3.1 วิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส “ เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”3.2 วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน“ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี ๒๕๖๕”3.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาของประเทศ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related