วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: น.ต.ประสงค์ พูด: ชายแดนใต้ที่ยังไร้ความสงบสุข (2)

 13 มี.ค. 2561 09:00 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ
ในตอนที่ผ่านมา ได้พูดให้ฟังว่าปัญหาความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ยังเผชิญอยู่กับความไม่สงบสุขจากการก่อการร้ายของบุคคลพวกหนึ่งมาโดยตลอดเวลา แม้กระทั่งในขณะนี้ภายใต้อำนาจรัฐบาลทหารชุดนี้
และได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับมูลเหตุสำคัญๆไว้ 8 อย่างด้วยว่ามีอะไรบ้าง ที่สมควรหยิบยกมาแก้ไขให้เป็นรูปธรรมในความสำเร็จของความไม่สงบสุขในชายแดนใต้ที่ว่า
วันนี้มาว่ากันต่อคนมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองขณะนี้ซึ่งเป็นทหารส่วนใหญ่ ต้องตระหนักและใส่ใจให้มากกว่านี้ในการทำงานร่วม 4 ปีของตนที่ผ่านมา ว่าเป็นเพราะอะไรบ้างที่เป็นข้อบกพร่องในทางปฏิบัติ ซึ่งทำให้ชายแดนใต้ดังกล่าวยังวิกฤติซ้ำซากอยู่อย่างนี้ เพื่อจะได้จัดการได้ตรงจุด
อยากให้พิจารณาดูไปถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก่อการร้ายเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน หรือไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องลงไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ โดยเฉพาะในเชิงลึกทางด้านการข่าวกรอง ที่จะต้องรู้ไปถึงปัญหาเชิงอุดมการณ์ ปัญหาทางการเมืองการปกครองในพื้นที่ ปัญหาทางสังคมจิตวิทยาในการต่อสู้กับพวกเหล่านี้
2. การขาดความมีส่วนร่วมในกระบวนการแบ่งความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา การจัดสรรความ รับผิดชอบ และการร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ เป็นต้น
ทั้ง 2 ประการดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการต่อสู้ป้องกันการก่อการร้าย และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ที่คนมีอำนาจระดับสูงต้องใส่ใจ โดยเฉพาะพวกที่ถือปืนเข้ามาใช้อำนาจในการบริหารบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้
โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติการทางทหารและทางการเมือง ต้องทำควบคู่กันไปตลอดเวลาในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้ เมื่อทหารสามารถเปิดพื้นที่ให้มีความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งแล้ว การปฏิบัติงาน ด้านการเมืองจะต้องตามเข้าไปทันที เป็นการรุกทางการเมือง ในพื้นที่ เฉพาะในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
ต้องมีความเข้าใจว่า ปัญหาชายแดนในจังหวัดภาคใต้ดังกล่าว ต้องเข้าใจในหลายเรื่องหลายราวของปัญหาที่ผสมผสานกัน ถ้าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขให้ครบวงจร
โดยเฉพาะในเรื่องภารกิจหลักที่ต้องจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขีดความสามารถหน่วยปฏิบัติงานในการแบ่งมอบด้วย เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสำคัญต่อไปนี้
1. ด้านการใช้กำลังปราบปรามต้องแบ่งภารกิจกันให้ชัดเจน โดยฝ่ายทหารเป็นหน่วยหลัก ฝ่ายตำรวจและพลเรือนคอยช่วยเหลือ และเมื่อพื้นที่ใดปลอดภัยแล้วก็ส่งมอบให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเป็นผู้ดูแลรักษาพื้นที่นั้นๆ ต่อไป
2. ด้านการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรฝ่ายตำรวจเป็นหน่วยงานหลัก โดยฝ่ายพลเรือนหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำงานในด้านนี้ ส่วนฝ่ายทหารนั้นจะตอบให้ความช่วยเหลือ เป็นการสกัดกั้นและป้องกันพวกก่อความไม่สงบให้มีโอกาสใช้ทรัพยากรหรือประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันเป็นประโยชน์ได้
2.1 มาตรการทางการเมืองการปกครอง มีการสำรวจปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจำนวนประชากร ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาต่างๆดังกล่าวคลี่คลายลง
2.2 มาตรการด้านต่างประเทศ ต้องสร้างความเข้าใจที่ดีและถูกต้องระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อเท็จจริงที่เกิด
2.3 มาตรการด้านการข่าวกรอง เป็นมาตรการที่สำคัญมากในทางปฏิบัติงาน เพื่อมิให้ทุกมาตรการปฏิบัติผิดพลาด
2.4 การปฏิบัติการทางจิตวิทยาประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใขและ เชื่อถือ แต่ไม่ใช่การกระทำแบบโฆษณาชวนเชื่อ
ทุกมาตรการดังกล่าวต้องทำให้ได้ครบเพราะผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆนั้นแฝงตัวอยู่ทั่วไป หรือบางคนอาศัยอยู่กับเครือญาติในพื้นที่ และมีอิทธิพลต่อชาวบ้านในรูปแบบต่างๆ จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่กล้าให้ข่าวสารเกี่ยวกับคนร้ายพวกนี้ ทำให้แกนนำ ของพวกก่อการร้ายสามารถควบคุมประชาชนในพื้นที่ได้แทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จทุกวันนี้ คงเป็นเพราะคนมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองไม่ค่อยจะให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง หรือมีการใช้มาตรการที่หละหลวม ไม่ถูกต้อง
หรือมัวไปใช้เวลายุ่งอยู่กับเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตน หรือประโยชน์ของหมู่คณะ โดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านความมั่นคงของรัฐบาล ที่ดูจะมัวเสียเวลาไปกับเรื่องยุ่งๆ ของตัวเองในหลายเรื่องหลายราวขณะนี้
มีปืน มีอำนาจ แต่ถ้าขาดความเข้าใจหรือขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ที่เป็นระบบแล้ว บอกได้คำเดียวว่าสงสารประชาชน ที่นั่น และสงสารประเทศไทย
(อ่านต่อวันศุกร์)--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Comment
Related