วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สภาสตรีแห่งชาติชูพลังสตรีชนบทขับเคลื่อนสังคมไทย

 08 มี.ค. 2561 15:00 น. | หมวดหมู่ สิทธิมนุษยชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ประธานสตรีฯ ขอบคุณนายกฯให้ความสำคัญกับสตรีทั่วประเทศ เทงบให้กับกองทุนพัฒนาสตรีทำให้มีกิจกรรมสร้างความเท่าเทียมในสังคม
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.8 มี.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดเสวนา “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” เนื่องในวันสตรีสากล โดยมี องค์กรสตรีจากทั่วประเทศร่วมงานคับคั่ง ณ อิมแพคเมืองทองธานี
ทั้งนี้ การเสวนาได้เชิญผู้แทนองค์กรสตรีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานในการเพื่อพัฒนาสตรี ประกอบด้วย นางจันทิมา โกสินทร์รักษา นายกอบต.หนองตะโก้ จ.นครราชสีมา พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม นายกสมาคมสวัสดิการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เพชรบุรี นางบุปผา เพ็งพืช นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.ระนอง นางสาวชินะภัส มั่นแน่ ผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาตินาปลูกบุญ จ.กาญจนบุรี และ นางบัดรียะห์ ยะโตะ ประธานคณะกรรมการ พัฒนาสตรี จ.ยะลา มาร่วมให้ข้อมูล
ดร.วันดี กล่าวว่า องค์กรสตรีที่เข้มแข็งได้ทุกวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ที่ให้สำคัญกับบาทบาทขององค์กรสตรีทั่วประเทศ โดยเฉพาะการจัดงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาสตรีทำให้สตรีทั่วประเทศได้มีกิจกรรมมีบทบาทในสังคม ทำให้สตรีมีความเท่าเทียมกับผู้ชายไม่มีการแข่งแยกเหมือนในอดีต นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกฯ ก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการยืนอยู่เคียงข้างนายกฯ
ประธานสภาสตรีฯ กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 การจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อให้ องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศ ได้มีพลังในการผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ และมุ่งหวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้สตรีทั่วประเทศ สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม
ที่มา: www.posttoday.com

Comment
Related