วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คึกคักกิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักศึกษาม.ราชภัฏยะลา

 20 ต.ค. 2562 03:42 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันก่อน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "GE DAY 2019" Widening Word View เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการจัดนิทรรศการรายวิชา การจัดแสดงผลงานนักศึกษา การแสดงต่าง ๆ บนเวที และการจัดธุรกิจจำลอง ซึ่งทั้งหมดเป็นผลผลิตจากการศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รศ.ดร.ช่วงโชติ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระบุไว้ว่า มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการสื่อสาร ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีสันติสุข ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกิจกรรม "GE DAY 2019" ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพด้าน ต่าง ๆ ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภายหลังจากได้ศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า โดยภายในงานยังมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาแต่ละรายวิชา จำนวน 13 รายวิชา การแสดงละครหุ่นรายวิชาพหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ ภายใต้หัวข้อ "การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมอย่างสันติภาพ" การร้องเพลง คลิปวิดีโอรวบรวมผลงาน การนำเสนอโครงงาน และการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 ต.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related