วันเสาร์ที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

54 สถาบันอุดมศึกษา ผ่านประเมิน ป.ป.ช.

 21 ต.ค. 2562 08:33 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ม.ค.2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินในปีงบฯ 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด โดยกำหนดตัวชี้วัดคือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งผลการประเมินไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 8,299 หน่วยงาน โดยมีทั้งองค์กรอิสระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ส่วนราชการระดับกรม องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด หน่วยงานของรัฐขอเข้าร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน แล้วผ่านเกณฑ์การประเมินมี 54 หน่วยงาน คือ ม.กาฬสินธุ์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน ม.นครพนม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ม.มหิดล มรภ.กาญจนบุรี มรภ.กำแพงเพชร มรภ.จันทรเกษม มรภ.ชัยภูมิ มรภ.เชียงราย มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ธนบุรี มรภ.นครราชสีมา มรภ.นครสวรรค์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มรภ.บุรีรัมย์
มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.เพชรบุรี มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.ภูเก็ต มรภ.ยะลา มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.รำไพพรรณี มรภ.เลย มรภ.วไลย อลงกรณ์ฯ มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.สกลนคร มรภ.สวนสุนันทา มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ม.รามคำแหง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร ม.สวนดุสิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.อุบลราชธานี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันวิทยาลัยชุมชน.

ที่มา: www.thairath.co.th
News Code: loc g:thairath g:agency p:wtr v:netnews

Comment
Related