มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาชายแดนภาคใต้

 16 ก.ค. 2560 20:00 น. | อ่าน 10
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการสำนักงานการอาชีวศึกษา มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ และบุคคลทั่วไปกว่า 3,500 คน ณ ค่ายพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเยี่ยมชมนิทรรศการ "มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษา" นับเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปที่จะได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ การจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายตามอัตลักษณ์และบริบทพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าถือเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นใจในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในพื้นที่ 20 ปี ที่ได้จัดทำขึ้นและเป็นแนวทางในการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ย่อย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้ประกาศให้ใช้ชื่อการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่อมา จึงได้ประกาศตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการ และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการนำนโยบายการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการทำงานของทุกภาคส่วน "ในส่วนการบริหารจัดการได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์

คือ 1.) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

2.) การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 3.) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4.) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 5.) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด รวมถึงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีโอกาสเหมาะสมจึงได้ร่วมกันจัดงาน

"มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ การมอบนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม กคศ. สัญจร พบครูจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรม สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ที่มา: www.komchadluek.net

Comment
Related