มรภ.สงขลาดึงศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ชูงานวิจัยชุมชนมีส่วนร่วม-ท้องถิ่นได้ประโยชน์

 09 ก.พ. 2560 04:00 น. | อ่าน 10
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายบรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของท้องถิ่น สามารถแก้ปัญหาและนำงานวิจัยที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากสภา มรภ.สงขลา เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการในปี 2560-2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดชุมชนเป้าหมายในการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในเขตพื้นที่ ต.เกาะแต้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และ ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวด้วยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 40 คน เข้ารับความรู้ในหัวข้อ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยจากปัญหาและ ความต้องการของชุมชน และฝึกปฏิบัติกำหนดประเด็นปัญหาและพัฒนาโจทย์วิจัย ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากวิทยากร ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภา มรภ.สงขลา

"มรภ.สงขลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบกิจการทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักวิจัยทุกด้าน ทั้งด้านทุนอุดหนุนทุกประเภท การจัดสรรทุนวิจัย การสร้างเครือข่าย การพัฒนาให้ความรู้ การบริการทางด้านการวิจัยในทุกด้าน สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาปัญหาเชิงพื้นที่ และพัฒนาคนในชุมชนให้มีความสามารถพึ่งตนเอง มีความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าว--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Comment
Related