วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

การส่งเสริมและสนับสนุน การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 19 ส.ค. 2559 21:47 น. | อ่าน 3117
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การประกอบพิธีฮัจย์ เกิดขึ้นจากหลักการพื้นฐานของการสร้างสัมพันธไมตรีต่อกันระหว่างกลุ่มอาหรับ ทั้งนี้เพื่อประสานหัวใจ และทำให้ชาวมุสลิมเป็นประชาชาติเดียวกัน สืบเนื่องจากในยุคโบราณที่เกิดความขัดแย้ง และไร้ซึ่งสัจธรรมในกลุ่มอาหรับ ด้วยการยึดมั่นและศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว มีคำปฏิญานคำเดียวกัน และการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวกัน การประกอบพิธีฮัจย์ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมิตรภาพระหว่างมุสลิมทั่วโลก โดยการที่คนต่างเชื้อชาติ ต่างถิ่นฐาน ต่างวัฒนธรรม ต่างมารวมตัวกัน และใช้ชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆ ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย
      สำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ได้รับการสนับสนุนในเรื่องกิจการฮัจย์จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย โดยทางคณะกรรมการ มีแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม รองรับการดำเนินการดังกล่าว โดยแผนการดำเนินงาน ให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  2) การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์  3) การจัดที่พักสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ 4) การยื่นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และ 5) การประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์

จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
      เรื่องนี้จัดเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ  เพราะสิ่งแรกที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม  ด้วยเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางการซาอุดีอาระเบีย  นั่นคือ  พื้นที่ประกอบศาสนกิจมีจำกัด จึงจำเป็นต้องกำหนดโควตาจำนวนผู้แสวงบุญของแต่ละประเทศไว้  ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันทุกปี  พี่น้องชาวไทยมุสลิมล้วนรอด้วยความหวัง  ที่จะเป็นหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
      คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทยเอง ก็คำนึงถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ทำอย่างไรที่จะทำให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบข้อมูลล่วงหน้า  มีเวลาสำหรับการเตรียมตัว ทำอย่างไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเตรียมการและบริหารจัดการทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายซาอุดีอาระเบียไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อพี่น้องมุสลิม จะได้รับความสะดวก สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้อย่างมั่นใจ และมีหลักประกัน

การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

      หากย้อนมองกลับไปในอดีต การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องชาวมุสลิม  เริ่มต้นจากการเดินทางโดยเรือ จนกระทั่งมีการพัฒนามาเดินทางโดยเครื่องบิน ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวมุสลิมผู้เดินทาง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  ซึ่งภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีความห่วงใย และตระหนักในความสำคัญของการเดินทาง ไปประกอบศาสนกิจดังกล่าว จนเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ที่กำหนดให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดเที่ยวบินเหมาลำขนส่ง ให้กับผู้แสวงบุญจากภาคใต้ ซึ่งปีที่ผ่านมาการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษเหมาลำ จำนวน 10 เที่ยวบิน โดยบินจากสนามบินนราธิวาส 2 เที่ยวบิน และสนามบินหาดใหญ่ 8 เที่ยวบิน บินตรงไปยังเมืองมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
      สำหรับปีนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย ถือว่าเรื่องการเดินทางของพี่น้องมุสลิม เป็นเรื่องสำคัญ จึงให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548  โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม  ให้การบินไทยจัดเที่ยวบินเหมาลำ รองรับการเดินทางของพี่น้องมุสลิม ในจังหวัดภาคใต้ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และนราธิวาสเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในภาคใต้ โดยขอให้ไปประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวร่วมกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ส่วนเที่ยวบินปกติ สามารถใช้บริการของสายการบินฮัจย์ที่มีการเดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต

การจัดเช่าที่พัก สำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์
      ส่วนเรื่องที่พัก เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ทางการมีความเป็นห่วงใยในพี่น้องชาวมุสลิมเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยการไปใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก โดยเฉพาะเรื่องที่พัก หากไม่ได้มาตรฐาน ก็จะสร้างความลำบากให้กับพี่น้องชาวมุสลิมไม่ใช่น้อย ดังนั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย  จึงมีมติให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จัดเช่าที่พักให้ เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดเช่าที่พัก สำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นผู้จัดหาที่พัก  และทางการจะจัดส่งคณะอนุกรรมการไปช่วยพิจารณาความเหมาะสมสำหรับที่พัก ช่วยตรวจสัญญาเช่า และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดทำสัญญาเช่าฉบับกระทรวง  และในช่วงที่คณะอนุกรรมการไม่ได้ดำเนินการ ทางสถานกงสุลใหญ่  ณ  เมืองเจดดาห์ จะเป็นผู้ดูแลเรื่องดังกล่าวให้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในการจัดเช่าที่พัก นอกจากนั้นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ที่ยังเรียกเก็บเงินจากผู้แสวงบุญไม่ได้ ก็สามารถยืมเงินกองทุน สำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไปจัดเช่าที่พักล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ในปี 2558 กระทรวงฮัจย์ ได้นำระบบออนไลน์ (E-TRACK) มาใช้ ซึ่งการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามกรอบเวลา ที่ทางการซาอุดีอาระเบียกำหนด และเร็วขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น  ทางการซาอุดีอาระเบีย ได้มีการออกข้อกำหนดใหม่ คือ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จะต้องทำสัญญาบริการอาหารกับครัวที่ได้รับอนุญาติ ทั้งที่เมืองมักกะห์และเมืองมะดีนะห์ การเช่าที่พัก จึงต้องสอดคล้องกับการบริการอาหารดังกล่าว คือ ต้องมีพื้นที่ สำหรับการจัดให้บริการอาหารด้วยเช่นกัน

การยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
      การยื่นขอวีซ่า ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดำเนินการของฝ่ายไทย โดยเฉพาะหากเรามองไปยังจุดเริ่มต้น คือ จำนวนและรายชื่อผู้แสวงบุญ ซึ่งหากตัวเลขนี้ ไม่นิ่งแล้ว จะส่งผลกระทบเรื่องอื่นๆ ต่อไปเป็นลูกโซ่ จนถึงเรื่องการยื่นวีซ่า ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่จะตอบคำถามได้ว่า พี่น้องชาวมุสลิมจะได้เดินทางหรือไม่ ซึ่งทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกรมการศาสนา ได้เตรียมแผนรองรับเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดี มีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายคณะมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่มาของการกำหนดเรื่องดังกล่าว ในแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ในแต่ละปี

การประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์
      จากการดำเนินงานกิจการฮัจย์ที่ผ่านมา พบว่ายังมีประชาชน  พี่น้องชาวไทยมุสลิม และผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ส่วนหนึ่ง ยังได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ยังไม่ทั่วถึง  เนื่องจากที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของทางราชการ ยังทำได้ไม่กว้างขวาง
      ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  และกรมการศาสนา จึงมีแผนการประชาสัมพันธ์ ในเชิงรุก เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิม ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญ คือ การจัดพิธีอำนวยพรและพบปะผู้แสวงบุญ ณ ภูมิลำเนา โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องมุสลิม เพื่อเตรียมตัวไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แก่ผู้เดินทางเป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของเครือข่าย เพื่อร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์ และการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่การเตรียมตัว การเดินทาง ความเป็นอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย จนกระทั่งเดินทางกลับ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมมากที่สุด
      เหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วนของการขับเคลื่อนตามแผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ โดยมีกรมการศาสนา ที่เปรียบเสมือนกลไกหลักสำคัญ ได้พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกัน กรมการศาสนา ก็พร้อมน้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนางานกิจการฮัจย์ให้ดียิ่งขี้นไป เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยที่ให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยมุสลิม เป็นไปอย่างราบรื่น สะดวก และปลอดภัย ภายใต้ธงชาติไทย ที่พัดโบกไสวอย่างสง่างาม ในนามของ “ไทยแลนด์”

กระทรวงวัฒนธรรม ตอกย้ำความมั่นใจ

      นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจย์ ถือเป็นบทบัญญัติสำคัญของศาสนาอิสลาม ซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมทุกคน ล้วนมีความตั้งใจที่จะไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญ จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ของพี่น้องชาวมุสลิมทุกด้าน สำหรับดำเนินกิจการฮัจย์ประจำปี 2559 ทางการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในการขับเคลื่อนภารกิจทุกด้าน ให้เป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบ

แหล่งที่มาข้อมูล
1. หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย
2. http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=47&id=18957 
3. https://www.hajthailand.net/info
4. http://www.mcot.net/site/content?id=54ef5013be047049c78b4677#.V7VziPmLRdg

Comment