วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

จากกลุ่มลูกเหรียง Creativity Model 3 จชต. สู่ “สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้”

 08 ส.ค. 2559 17:35 น. | อ่าน 2937
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      กลุ่มลูกเหรียง เป็นกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2545 โดยรวมตัวขึ้นมาจากเด็กที่ทำกิจกรรม เริ่มจากร่วมทำกิจกรรมประเด็นยาเสพติด, อนามัยเจริญพันธ์ และ HIV/Aids จนกระทั่งปี 2547 เป็นต้นมา เกิดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกในกลุ่มลูกเหรียงเอง เริ่มเสียผู้นำครอบครัวไปตั้งแต่ต้นปีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จนถึงกลางปี 2547 มีกลุ่มผู้หญิงจากกรุงเทพฯ รวมตัวมาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้หญิงหม้าย ซึ่งสูญเสียสามี จากเหตุการณ์ในพื้นที่ สมาคมมีโอกาสได้พากลุ่มเหล่านั้นลงพื้นที่ ไปเยี่ยมบ้าน ในทุกพื้นที่ที่เดินทางไปแต่ละบ้าน จะพบเด็กทุกบ้าน กลุ่มเหล่านั้น ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ เหล่านี้ และรับทราบความจริงว่า น้องๆ ก็เสียใจไม่แพ้คุณแม่ หลายคนเก็บกดและฝังความแค้นไว้เต็มหัวใจ รอวันโตขึ้น รอวันแก้แค้น...จากสถานการณ์ดังกล่าวก่อเกิด “สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้”

กลุ่มเป้าหมาย และจุดประสงค์ ในช่วง 12 ปี ที่ผ่านมา...
      ตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปี สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “กลุ่มลูกเหรียง” ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น เด็กกำพร้า และหญิงหม้าย ปัจจุบัน ได้เข้าไปมีกิจกรรมร่วมกับเด็กกำพร้ากว่า 6,000 คน และหญิงหม้ายกว่า 3,500 คน

      กิจกรรมที่ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว มีจุดประสงค์สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) ทำระบบฐานข้อมูลเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ตั้งศูนย์ป้องกันและช่วยเหลือ เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 3) ประสานความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เยาวชน สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 4) สร้างเครือข่ายภาคีให้เกิดพลังขับเคลื่อนในเรื่องเด็กและเยาวชน 5) สร้างสำนึกพลเมืองให้เด็กๆ เพื่อเป็นพลเมืองเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และ 6) พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้เด็กสามารถช่วยเหลือ พึ่งพาตนเองได้

หลากหลายรูปแบบโครงการสร้างสรรค์
      ภายใต้ 6 วัตถุประสงค์ นำไปสู่การดำเนินการโครงการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น โครงการโรงเรียน และนิทานยุติความรุนแรงจากเหตุการณ์ไม่สงบ (จัดต่อเนื่อง 5 ปี ใน 22 โรงเรียน, โครงการเด็กทุนลูกเหรียง มอบทุนการศึกษา 174 คน ทุกเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี)

      โครงการเยียวยาติดตามข่าวสาร และลงพื้นที่เยี่ยมน้องๆ ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น โครงการขอพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน (จัดในวันเด็ก), โครงการอ่านยกกำลังสุข อ่านสันติภาพที่ชายแดนใต้, โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
      สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมมือดำเนินการกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ.สงขลา สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และผู้บริหารสถานศึกษา จัดโครงการค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ คู่ขนานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้แก่ตัวแทนนักเรียน ร่วม 46 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      ทั้งนี้ พ.อ.ภูวดล พลนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ผบ.ฉก.สันติสุข) กล่าวว่า โครงการนี้ ฉก.สันติสุขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มลูกเหรียง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ ถือเป็นตัวแทนของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้าใจ ตามนโยบาลของรัฐบาล และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ จากคณะครู อาจารย์ เป็นอย่างดี นอกจากหลักการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ที่เป็นหลักการตามสากลแล้ว ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นผู้เสียสละที่จะทำงาน เพื่อส่วนรวมตามค่านิยมจิตอาสา เพราะต้องทำงานมากกว่าคนอื่น นอกจากเรียนหนังสือ ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต ต้องอาศัยความร่วมมือจากนักเรียนที่เป็นตัวแทนว่า มีอะไรที่ส่วนราชการหรือภาคประชาสังคม หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังเป็นเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคี จากที่เรามีตัวแทนของสภานักเรียนแต่ละจังหวัดแล้ว วันนี้เรามารวมกันเป็นเครือข่ายสภานักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ พัฒนาการศึกษา และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่ความรักและความสามัคคี
ที่มาแหล่งข้อมูล:
1. http://www.dailynews.co.th
2. http://www.luukrieang.org
3. http://infofed.com
4. http://www.tnamcot.com/content/525540

Comment