วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เดินทางประเทศไทย เดินหน้า จชต. ด้วยทุนอุดมศึกษา จชต.

 07 ส.ค. 2559 02:10 น. | อ่าน 1939
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับแนวทาง “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ว่าการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ และวิธีการใหม่ให้ชัดเจน โดยนำศักยภาพที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีทั้งบุคลากรครู ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนผู้บริหาร และสถานประกอบการต่างๆ มาเป็นแรงขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศทั้งระบบ ให้ได้ตามนโยบายรัฐบาล โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ดูแลเรื่องกฎหมาย และให้เอกชน เป็นผู้ดำเนินการควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะทำให้ทุกอย่าง สามารถเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกล่าวย้ำว่า ในส่วนของการจัดการศึกษา เพื่อมีอาชีพและมีงานทำนั้น ได้ให้แนวทางกับทุกหน่วยงานไปแล้ว โดยกระทรวงศึกษาฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการ ในการพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ รวมทั้งต้องมีการเรียนการสอน ในเรื่องของกฎหมายตั้งแต่เด็กให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชน มีความรู้เรื่องของกฎหมาย และเกิดการเรียนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน และมีการชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และรับรู้สิทธิประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง รวมถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ และเยาวชนทุกกลุ่มอีกด้วย

โครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

      นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามเงื่อนไข ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งนี้มีจำนวน 385 คน ว่าอยากให้ผู้รับทุนทุกคน ตระหนักและเห็นคุณค่าของเงินทุนการศึกษา ที่มุ่งหมายให้ผู้รับทุน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน กลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด มีสันติสุขทุกชุมชน
      รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า คาดหวังว่า เมื่อนักเรียนทุกคน ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นนิสิตนักศึกษา ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม ปรับตัวให้เข้ากับสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมใหม่ ประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ รวมทั้งมีแรงบันดาลใจ ในการนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและภูมิลำเนาต่อไป การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศ สกอ.ขอขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 71 แห่งทั่วประเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนค่าเล่าเรียน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ให้แก่เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร รวมถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่สนับสนุนโครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาโดยตลอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ที่เป็นเจ้าภาพรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน ความสำเร็จของโครงการนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างยั่งยืน รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว

ยกระดับความรู้ เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

      นอกจากจะได้มีโอกาสศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว โอกาสที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ก็คือ การได้เปิดโลกทัศน์ ผ่านการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่1) ซึ่งมีนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้เข้ารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 14 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์จำนวน 10 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน และ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 คน เป็นต้น

ตัวอย่างความสำเร็จของนักศึกษาทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

      ว่าที่ ดร. ตัซนีม เจ๊ะมามะ หรือน้องนีม คือ หนึ่งในตัวอย่างแห่งความสำเร็จของเยาวชน ที่ได้รับทุนศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้องนีม จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ภายใต้ทุนโครงการพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก (ฐานตรี) สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง เพราะเชื่อเสมอว่า การพัฒนาที่ดีที่สุดในพื้นที่คือ การให้ความรู้ที่ดีแก่เยาวชน เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสนำไปใช้ประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
(ที่มา: http://www.thai.com)

      หัวใจสำคัญยิ่งของการเดินหน้าประเทศไทย คือ การมีต้นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ การสร้างคน ที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการได้ด้วยระบบการศึกษา และในฐานะที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้นการเดินหน้าประเทศไทย ไปสู่การเป็น Thailand 4.0 จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเดินหน้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ก้าวไปสู่การเป็น 3 จชต.4.0 เช่นเดียวกัน...ด้วยการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ...โครงการทุนอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นหนึ่งในหลายกลไกการใช้มิติการศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

Comment