วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เยาวชนไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ To be Number One

 05 ส.ค. 2559 06:21 น. | อ่าน 2601
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      "ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนิน การแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหา ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธาน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยไม่พึ่งพายาเสพติด

To Be Number One ปี 2559
      เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ Hall 9 ศูนย์การ ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน ประจำปี 2559 ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 318 แห่ง โดยมี 2 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับรางวัลประเภทจังหวัด ได้แก่ รร.นราสิกขาลัย จ.นราธิวาส และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จ.ยะลา

ขยายผล ผ่าน ชมรม To Be Number one

      จากการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่  โดยมีหลักดำเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ใช้สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างความรู้และทักษะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญ สำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ใช้หลักการดำเนินงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมที่สนใจ  สร้างสุข และเกิดสุขสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER  ONE  ที่มีศักยภาพ จะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปของชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมคติ ที่จะสร้างกิจกรรมดี ๆ เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหา ยาเสพติดร่วมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา ซึ่งสมาชิกจะได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ หรือจัดตั้งขึ้นในจังหวัด ซึ่งสมาชิกจะได้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบสถานศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วย

นำเสนอผลงานผ่านโลก Social Network

      หลังชนะเลิศการประกวด น้องๆ สถานศึกษาดังกล่าว  ได้จัดทำ Facebook “ชมรม To Be Number One” ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ผลงาน และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  อีกทั้งได้นำผลงานที่ชนะเลิศการประกวดไปใส่ใน YouTube อีกด้วย

โดนใจกลุ่มเป้าหมาย กระจายโดยเทคโนโลยี สร้างความต่อเนื่องเครือข่าย เพื่อยั่งยืน

      เมื่อพิจารณาจาก Pattern ของโครงการ จะเห็นว่า จุดเด่นของโครงการ “To be Number One” นั้น มีจุดเด่นอยู่ 4 ประการ คือ 1) กิจกรรมโครงการค่อนข้างโดนใจกลุ่มเป้าหมาย 2) เมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ จะมีการกระจายภาพการดำเนินการ รวมไปถึงผลการดำเนินการ ผ่านเครือข่ายประชาสังคม Social Network 3) ต่อจากนั้นจะสร้างความต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายในทุกภาคส่วน ได้แก่ ชมรม To Be Number One และ 4) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ มีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานโครงการ To be Number One ที่ทรงทุ่มเทให้กับโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยปัจจัยแห่งความสำเร็จดังที่กล่าวไปดังพระราชดำรัส ในวโรกาส การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ ห้อง ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจ จากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน
(ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

Comment