วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

 14 มี.ค. 2562 20:35 น. | อ่าน 7125
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา ไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้..”

      พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบส เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ พระองค์ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของพสกนิกรเป็นอย่างมาก และทรงมีพระราชปณิธานในการให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังเช่น โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานนี้มาโดยตลอด

เพื่อเยาวชนยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา

      โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลานั้น เกิดจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงได้พระราชทานแนวทางทางการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส มาขยายผล ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้โอกาสเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิพระดาบสได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน พัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสานต่อโดยรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพระดาบส

เข้าหาเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

      ร.ศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา คนปัจจุบัน ได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชปณิธาน ที่ต้องการให้เด็กยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพ โดยในรุ่นที่ ๑๐ ในปี ๒๕๖๒ นั้น ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักเรียน เป็นการรับสมัครจากพื้นที่ โดยติดต่อไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกตำบลทุกหมู่บ้านให้ช่วยกระจายข่าวการรับสมัคร และช่วยพิจารณาเยาวชนที่มีเข้าเกณฑ์เป้าหมายคือ อายุ ๑๘ - ๒๕ ปี ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา สามารถเขียน และส่งใบสมัครที่ กศน.ตำบล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งต่อมาให้ทางโรงเรียนพระดาบสเอง

สู่ครอบครัวลูกพระดาบส

      เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนที่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ โดยต้องมีความตั้งใจที่อยากจะเรียน และฝึกฝนวิชาชีพอย่างจริงจัง โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพื่อนำวิชาชีพเหล่านี้ไปประกอบอาชีพ สร้างตน หาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน รวมทั้งมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พวกเขาอีกด้วย ทางโรงเรียนมีวิชาเรียนพื้นฐาน ๔ วิชา ได้แก่ ๑.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ๒.ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ๓.ช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ๔.ช่างไฟฟ้า หลักสูตร ๑ ปี โดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันสามารถฝึกฝนรายบุคคลได้ และยังมีการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ดูงานตามสถานประกอบการต่างๆ เช่น ดูงานเครื่องยนต์ที่บริษัทรถยนต์ ดูงานช่างเชื่อมที่อู่ต่อเรือยนต์ หรือดูงานบริษัทที่อุปกรณ์ให้กับแท่นขุดเจาะน้ำมัน และมีการฝึกงานจริงในโรงเรียน เรียนรู้ผ่านการฝึกวางแผนงาน ลงมือทำ และประเมินค่าทำงานจริง

      การเรียนการสอนตามหลักสูตร หมวดวิชาชีพพื้นฐาน และวิชาชีพเฉพาะแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหมวดทักษะชีวิต ได้แก่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ มิติสัมพันธ์ทางสังคม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาศาสนา และมีกิจกรรมชมรมตามความสนใจ ได้แก่ ชมรมดนตรี ชมรมศิลปะพื้นบ้าน ชมรมศิลปะประดิษฐ์ และชมรมเกษตร โดยที่ลักษณะของโรงเรียนพระดาบสชายแดนภาคใต้ จะเป็นโรงเรียนประจำที่ให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกับครู และเพื่อนมากที่สุด เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่อไปได้ คุณครูแต่ละท่านต้องมีใจรักการสอน และคอยดูแลนักเรียนทั้งในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรครูในโรงเรียนพระดาบสเท่านั้นที่ช่วยกันทำหน้าที่นี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ยื่นมาเข้ามาพัฒนา และช่วยเหลือเยาวชนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกมากมาย

      วันนี้โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ คอยหยิบยื่นให้โอกาสเยาวชนในพื้นที่ ทั้งวิชาชีพ และวิชาประสบกาณ์ที่พวกเขาได้รับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะทำให้เยาวชนเหล่านี้สามารถเติบโต และนำความรู้ความสามารถกลับมาเลี้ยงตน เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสุจริต และเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง และสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกร และมอบศึกษาให้กับประชาชนของเยาวชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ จนทำให้ครู และนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 

Comment