วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

 11 ม.ค. 2564 09:18 น. | อ่าน 243
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

สรุปสถานการณ์ฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

แนวโน้มข่าวเชิงบวกและลบ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

พูดคุยเพื่อสันติสุข

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

เหตุร้ายรายวัน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

การเมือง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

เศรษฐกิจฯ

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ ม.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๒ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔)
ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่
1. เหตุร้ายรายวัน:
ประกบยิง 'ด.ต.' ดับ-ลูกรอดหวิว
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ : เปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์ คนงาน ๒๐๐ คนจ่อตกงาน
3. อาชญากรรมในพื้นที่ : เคานต์ดาวน์เลือด-ยิงสนั่นผับดังยะลา
4. การเมือง: เมื่อ 'บีอาร์เอ็น 'และ 'เอ็นจีโอ' คืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนา ถ้ารัฐบาลยังนิ่งเฉย และ ไม่เข้าใจ 'ไฟใต้' ก็ไม่มีทางมอดดับ
5. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์อุทกภัย และ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ๑๙
ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน:
๑) มทภ.๔ เซ็นตั้งทีมโฆษกภาค ๔ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ สื่อสารเชิงรุก ๒) แฉขบวนการแรงงานข้ามชาติ ใช้ไทยทางผ่านไปประเทศที่ ๓ และ ๓) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เน้น ดูแลประชาชน รับมือโควิดระลอกใหม่
2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: รมช.เกษตรฯนำทีมลงพื้นที่จะนะพบปะกลุ่ม คัดค้านรับฟังความคิดเห็น ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯหาทางออก
3. การช่วยเหลือประชาชน: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
      จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนําเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกที่มีต่อสถานการณ์ จชต. เพิ่มขึ้น จาก ๑.๙๒ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔-๑ ม.ค. ๖๔) เป็น ๒.๕๓ ในสัปดาห์นี้

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๙๒ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลงเล็กน้อย

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ำเงิน) มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๘ ม.ค. ๖๔ สำหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๔ ข่าว จากที่มี ๔ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ประกบยิง 'ด.ต.' ดับ-ลูกรอดหวิว และ ๒) ป่วนใต้

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๔ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าว จากที่มี ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ กกต.ประเดิม! ประกาศรับรอง'นายก อบจ. 12 จังหวัด พร้อม'ส.อบจ.'รวม 328 คน  ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ รายงานพิเศษ : เมื่อ'บีอาร์เอ็น'และ'เอ็นจีโอ'คืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนา ถ้ารัฐบาลยังนิ่งเฉย และ ไม่เข้าใจ 'ไฟใต้' ก็ไม่มีทางมอดดับ

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕ ข่าว จากที่มี ๑๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ  ลดลง  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในช่วง ๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๘ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) สร้างขวัญกำลังใจ ๒) 'มทภ.4' เซ็นตั้งทีมโฆษกภาค 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพสื่อสารเชิงรุก ๓) แฉขบวนการแรงงานข้ามชาติ ใช้ไทยทางผ่านไปประเทศที่ 3 และ ๔) กอ.รมน.ภาค 4 สน. เน้นดูแลประชาชนรับมือโควิดระลอกใหม่

      ในช่วงวันที่ ๒ - ๘ ม.ค. ๖๔ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๖ ข่าว จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ธ.ค. ๖๔ - ๑ ม.ค. ๖๔ ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) รมช.เกษตรฯนำทีมลงพื้นที่จะนะพบปะกลุ่ม คัดค้านรับฟังความคิดเห็น ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯหาทางออก ๒) กยท.แก้ใบยางร่วงหลังผลผลิตลด 50% ๓) คกก. SEA เร่งสรุปโรงไฟฟ้า ถ่านหินภาคใต้ ชี้มีหนุนและต้าน จ่อชง'สุพัฒนพงษ์'เคาะ และ ๔) ซูชิหน้าสด ' KAMI ' ตามสไตล์นราธิวาสฮาลาล 100 % มีให้เลือกครบทุกรส 30 หน้า ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย และ ๒) รง.เจ๊งคนงาน 200 ชีวิตจ่อตกงาน

Comment