วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑ - ๗ เม.ย. ๖๐

 10 เม.ย. 2560 10:55 น. | อ่าน 1781
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

 1. บทสรุปผู้บริหาร
        ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย..๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐)
        ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) ๓ จว.ใต้ ป่วนคนร้ายตระเวน บึ้ม-เผา หลายจุด และ ๒) คนร้ายยิงถล่มจุดตรวจกรงปินัง ตร.เจ็บ ๑๒)
        ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ การบำรุงขวัญกำลังพล (“บิ๊กเจี๊ยบ” เสียใจ “พลทหารยุทธกินันท์” สั่งการ “มทภ.4” ดูแลอย่างดี ลั่นไม่ช่วยคนผิด), กีฬา (โครงการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขประจำปี ๒๕๖๐), การศึกษา (ศธ.พอใจผลงาน ๖ เดือน ๕ จว.ใต้), เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ (ได้แก่ ๑) ผ่างบฯกลุ่มภาคใต้ชายแดน ทุ่ม ๔.๗ พันล้านปลุกเศรษฐกิจ และ ๒) มรภ.ยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผู้ประกอบการโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม), การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (สืบสานมรดก ๖ ศูนย์ ตราไปรษณียากรที่ระลึกยาวที่สุดในโลก ชุดสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙), ความร่วมมือของภาคประชาชน (พยานชี้ ๔ ราย ต้องสงสัยยิงถล่ม สภ.ระแงะ เชื่อยังกบดานในพื้นที่), ยาเสพติด (รวบดาบตำรวจ ตชด. พร้อมเมีย ค้ายาบ้า-ไอซ์ เจอของกลางในห้องพักอื้อ), เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. (ภตช. ชง ปปง. เร่งเชือด!!ทุจริต CCTV ใต้) และ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต (“เมาลิดกลาง ฮ.ศ.๑๔๓๘” ปี ๖๐)
        จากแนวโน้มดังที่กล่าว ทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ สรุปได้ดังนี้
        ประเด็นหลักๆที่มีการนำเสนอในสื่ออาเซียน เป็นเหตุการณ์ไม่สงบ ๒ เหตุการณ์ คือ เหตุผู้ก่อความไม่สงบประมาณ ๓๐ คนลอบโจมตีจุดตรวจร่วมที่อำเภอกรงปีนัง จ.ยะลา เช้าตรู่วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ๓๐ คน และเหตุผู้ก่อความไม่สงบ ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและเผายางรถยนต์รวม ๒๒ จุด ในพื้นที่ ๑๙ อำเภอของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ต่อเนื่องไปจนถึง ๐๑.๐๐ น. วันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน
        เหตุการณ์แรกเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า เป็นการตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงวิสามัญฆาตกรรมชายไทยมุสลิม ๒ คน ที่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ที่ผ่านมา ส่วนเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและเผายางรถยนต์ สื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักข่าวประเทศตะวันตกสันนิษฐานว่า เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่ดอน ปาทาน สื่อมวลชนที่ผันตัวเป็นนักวิเคราะห์ความมั่นคงให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่า น่าจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ กรณีเหตุวิสามัญฆาตกรรมชายไทยมุสลิม ๒ คน ที่อ.รือเสาะ  นราธิวาส

  ๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐
        ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

        ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.8775ln(x) + 10.264) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.303ln(x) + 3.1879) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐)

        ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
        เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

  จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

     ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)  

  2017-03-25

  10

  3

   3.33

  2017-03-26

  9

  3

   3.00

  2017-03-27

  20

  1

   20.00

  2017-03-28

  13

  4

   3.25

  2017-03-29

  9

  3

   3.00

  2017-03-30

  6

  2

   3.00

  2017-03-31

  20

  5

   4.00

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

   5.65

  2017-04-01

  17

  4

   4.25

  2017-04-02

  0

  0

   -  

  2017-04-03

  26

  5

   5.20

  2017-04-04

  23

  3

   7.67

  2017-04-05

  11

  1

   11.00

  2017-04-06

  14

  1

   14.00

  2017-04-07

  13

  2

   6.50

  ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

   6.95

  หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

  ๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐
        ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

  ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ไม่มีทั้งข่าวเชิงบวก และ ข่าวเชิงลบในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติ

        ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

         ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวันมีแนวโน้มลดลง (y = -0.23ln(x) + 1.5561) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ๓ จว.ใต้ ป่วนคนร้ายตระเวน บึ้ม-เผา หลายจุด และ ๒) คนร้ายยิงถล่มจุดตรวจกรงปินัง ตร.เจ็บ ๑๒

        ๓.๓ ประเด็นการเมือง

        ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.409ln(x) + 2.0922) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๒เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.293ln(x) + 0.9554) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ – ๒๔ มี.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมือง ได้แก่ ๑) นายกฯเก๋ ทำการ์ดอวยพรสงกรานต์ สุข-สดชื่น ปลอดภัย, ๒) บิ๊กโด่งวอนอย่าตระหนกเหตุไฟใต้กระพือ เชื่อ จนท.คุมสถานการณ์ได้, และ 3) บิ๊กตู่เรตติ้งพุ่ง! คนจนเฮโลลงทะเบียนรอบ เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) ข่าว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา, และ ๒) เกี่ยวไหม? ชาวเน็ตงง! บิ๊กป้อมโยงโจรใต้นั่งท้ายกระบะกับสงกรานต์ เป็นต้น

        ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

        ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.1261ln(x) - 0.0263) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.2133ln(x) - 0.0981) กล่าวคือในสัปดาห์นี้ มีข่าวเชิงลบจำนวน ๔ ข่าว จากที่ไม่มีข่าวเชิงลบเลยในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ภาพข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ฯ ได้แก่ ๑) ออกหมายจับมือยิงถล่ม สภ.ระแงะ, ๒) ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เพิ่มมาตรการเข้ม หลังป่วน ๑๑ จุด จนท.เข้าตรวจไม่ได้, และ ๓) นายอำเภอสุไหงโก-ลกสั่งขึ้นบัญชี-คุมเข้มมือเผาปอง ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑)​ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ถึงเวลา..ต้องสังคายนา!, ๒) “แกนนำพูโล”ได้ที! โวยรัฐโหดเหี้ยม จี้สอบเหตุวิสามัญ  ๒ RKK, และ ๓) วิสามัญฯปริศนา...จากเหนือถึงชายแดนใต้ เป็นต้น

        ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

        ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.423ln(x) + 2.9041) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑)ผ่างบฯกลุ่มภาคใต้ชายแดน ทุ่ม ๔.๗ พันล้านปลุกเศรษฐกิจ และ ๒) มรภ.ยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผู้ประกอบการโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น

        ๓.๖ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
              
  ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๗ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
              
  ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล ที่เกี่ยวข้องกับ จชต.
        ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
              
  ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหา จชต.
        ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
              
  ในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฏหมาย


  ๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
        ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

  ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ สรุปได้ดังนี้

        ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ๓ จว.ใต้ ป่วนคนร้ายตระเวน บึ้ม-เผา หลายจุด และ ๒) คนร้ายยิงถล่มจุดตรวจกรงปินัง ตร.เจ็บ ๑๒
  ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้
  1. 
  การบำรุงขวัญกำลังพล ได้แก่ “บิ๊กเจี๊ยบ” เสียใจ “พลทหารยุทธกินันท์” สั่งการ “มทภ.4” ดูแลอย่างดี ลั่นไม่ช่วยคนผิด เป็นต้น
  2. 
  กีฬา ได้แก่ โครงการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขประจำปี ๒๕๖๐
  3. 
  การศึกษา ได้แก่ ศธ.พอใจผลงาน ๖ เดือน ๕ จว.ใต้
  4. 
  เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ได้แก่ ๑) ผ่างบฯกลุ่มภาคใต้ชายแดน ทุ่ม ๔.๗ พันล้านปลุกเศรษฐกิจ และ ๒) มรภ.ยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับผู้ประกอบการโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  5. 
  การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ได้แก่ สืบสานมรดก ๖ ศูนย์ ตราไปรษณียากรที่ระลึกยาวที่สุดในโลก ชุดสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙
  6. 
  ความร่วมมือของภาคประชาชน ได้แก่ พยานชี้ ๔ ราย ต้องสงสัยยิงถล่ม สภ.ระแงะ เชื่อยังกบดานในพื้นที่
  7. 
  ยาเสพติด ได้แก่ รวบดาบตำรวจ ตชด. พร้อมเมีย ค้ายาบ้า-ไอซ์ เจอของกลางในห้องพักอื้อ
  8. 
  เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้แก่ ภตช. ชง ปปง. เร่งเชือด!!ทุจริต CCTV ใต้
  9. 
  วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้แก่ “เมาลิดกลาง ฮ.ศ.๑๔๓๘” ปี ๖๐

  แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

         จากจำนวนข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วน และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้ ของผู้รับข่าวสาร ให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว โดยในช่วงวันที่ ๑ – ๗ เม.ย.๖๐ พบว่า แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  (y = 0.1641ln(x) + 1.5626) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ – ๓๑ มี.ค.๖๐) จากระดับผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

  ๕. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ – ๗ เม.ย.๖๐
        ประเด็นหลักๆที่มีการนำเสนอในสื่ออาเซียน เป็นเหตุการณ์ไม่สงบ ๒ เหตุการณ์ คือ เหตุผู้ก่อความไม่สงบประมาณ ๓๐ คนลอบโจมตีจุดตรวจร่วมที่อำเภอกรงปีนัง จ.ยะลา เช้าตรู่วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ๓๐ คน และเหตุผู้ก่อความไม่สงบ ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและเผายางรถยนต์รวม ๒๒ จุด ในพื้นที่ ๑๙ อำเภอของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนวันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ต่อเนื่องไปจนถึง ๐๑.๐๐ น. วันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน
        เหตุการณ์แรกเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า เป็นการตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงวิสามัญฆาตกรรมชายไทยมุสลิม ๒ คน ที่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ที่ผ่านมา ส่วนเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและเผายางรถยนต์ สื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักข่าวประเทศตะวันตกสันนิษฐานว่า เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่ดอน ปาทาน สื่อมวลชนที่ผันตัวเป็นนักวิเคราะห์ความมั่นคงให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่า น่าจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ กรณีเหตุวิสามัญฆาตกรรมชายไทยมุสลิม ๒ คน ที่อ.รือเสาะ
        ๕.๑ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวีนที่ ๓ เมษายน พาดหัวข่าวว่า “'Biggest insurgent attack in years' in Thai south wounds 12 police” (ผู้ก่อความไม่สงบก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เป็นเหตุให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ๑๒ คน)
        พล.ต.ต.กฤษดา แก้วจันดี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา เปิดเผยว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นผู้ก่อความไม่สงบประมาณ ๓๐ คน ล้อมจุดตรวจของตำรวจและใช้อาวุธสงครามกระหน่ำยิงใส่กว่า ๕๐๐ นัด ซึ่งเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
  (CCTV footage showed what appeared to be about 30 insurgents surround a Yala police booth and firing more than 500 shots inside the building, Police Major General Kritsada Kaewchandee, chief of Yala provincial police, said. "This was the biggest attack in the deep south in many years," he told Reuters.)
  รายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ชิ้นนี้ ถูกนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อมาเลเซีย คือ The Star ด้วย
  ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/world/2017/04/03/biggest-insurgent-attack-in-years-in-thai-south-wounds-12-police/
              ๕.๑.๑ เหตุการณ์เดียวกันนี้สำนักข่าว benarnews มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำให้สัมภาษณ์ของพล.ต.ต.กฤษดา แก้วจันดี ว่า กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งมีมากกว่า ๒๐ คน เกือนทั้งหมดเป็นคนในท้องถิ่น
  (“There were more than 20 of them, mostly locals,” Maj. Gen. Krisda Kaewchandee, the chief of police in Yala, told BenarNews.)
  เบนาร์นิวส์ อ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐหลายคน รวมทั้งพันตำรวจตรีพงษ์ศํกดิ์ ขาวนวล แห่งสภ.กรงปีนัง บอกว่า การโจมตีจุดตรวจที่อ.กรงปีนัง เป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐที่วิสามัญฆาตกรรมชายไทยมุสลิม ๒ คน ที่อ.รือเสาะ ช่วงปลายเดือนมีนาคม

  (The attack in Yala’s Krong Pinang district appeared to have been carried out in retaliation for the killings of two suspected rebels by security personnel last week in Narathiwat, another province in the Deep South, officials said. Pongsak said the attack appeared to be in response to the killings by police of two suspects in Rueso district, Narathiwat, on March 29.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/english/news/thai/checkpoint-attack-04032017170805.html

        ๕.๒ สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่ง เช่น AFP และ Reuters รวมทั้งสื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน รายงานข่าว เหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าและเผายางรถยนต์ ๒๒ จุด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลางดึกคืนวันที่ ๖ ต่อเนื่องถึงเช้าตรู่วันที่ ๗ เมษายน
        สำนักข่าว Reuters ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุไม่สงบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่ามีทั้งหมด ๒๒ จุด รวมทั้งเหตุระเบิดขนาดเล็กอีก ๕ จุด เกิดขึ้นหลังพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง พร้อมทั้งระบุด้วยว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ใน จชต. ลงคะแนนเสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติเมื่อปีที่แล้ว
  (Parts of the region voted against the new constitution at a referendum last year.)
        ในรายข่าวชิ้นเดียวกัน ได้ให้ข้อมูลเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบ ๓๐ คน ล้อมยิงจุดตรวจตำรวจที่อ.กรงปีนัง กว่า ๕๐๐ นัด ซึ่งรายงานของตำรวจระบุเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
  (On Monday, police reported what they described as the biggest attack by insurgents in the south in years. They said about 30 insurgents had fired more than 500 shots into a police booth.)
  รายงานของสำนักข่าว  Reuters ชิ้นนี้ ถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อมาเลเซียหลายแห่ง
  ที่มาข้อมูล; http://www.themalaymailonline.com/world/article/wave-of-attacks-across-southern-thailand-after-new-constitution-signed
  http://www.thestar.com.my/news/world/2017/04/07/wave-of-attacks-across-southern-thailand-after-new-constitution-signed/​

              ๕.๒.๑ สำนักข่าว AFP รายงานข่าวนื้เชื่อมโยงกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เช่นกัน พร้อมทั้งมีข้อสังเกตว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ในประเทศไทยที่ลงคะแนนเสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในการลงประชามติเมื่อปีที่แล้ว
  (The region was one of few areas to reject the ruling junta's constitution in a referendum that saw the document approved last year.)
        อย่างไรก็ตามในรายงานข่าวชื้นเดียวกันนี้ AFP ได้อ้างความเห็นของดอน ปาทาน นักวิเคราะห์ความมั่นคง ที่มีถิ่นพำนักใน จชต. บอกว่า เหตุการณ์โจมตีเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงนี้ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่เขาเชื่อว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ กรณีวิสามัญชายมุสลิม ๒ คนที่อ.รือเสาะ จ.นราธิว่าส เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม
  (However Don Pathan, a Thai analyst based in the far south, said Friday's wave of attacks did not appear to be linked to the charter's signing.
  The violence was most likely revenge for the killing of two suspected rebels by security forces last month, he told AFP.
  "There has been a small spike of violence since then. My gut feeling is that last night was a retaliation for that alleged extrajudicial killing," said Pathan.)
  รายงานของสำนักข่าว AFP ชิ้นนี้ ถุกนำไปเผยแพร่ในสื่อมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปนส์ ด้วย
  ที่มาข้อมูล ; http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/wave-of-violence-rocks-thailands-restive-south-hours-after-king-signed-new-constitution
  http://news.mb.com.ph/2017/04/07/wave-of-violence-rocks-restive-thai-south/​
  http://www.thestar.com.my/news/regional/2017/04/08/bomb-attacks-strike-thai-south-violence-erupts-hours-after-king-signs-new-constitution/​

              ๕.๒.๒ สำนักข่าว benarnews มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเหตุไม่สงบในคืนวันที่ ๖ เมษายน ว่า เกิดขึ้นหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ไม่กี่ชั่วโมง เช่นกัน แต่ก็มีการอ้างความเห็นของผู้ที่เห็นอกเห็นใจ กลุ่ม BRN ผู้ที่ไม่เปิดเผยชื่อจริงด้วยเหตุผลความปลอดภัย บอกกับ benarnews ว่า เขาไม่เชื่อว่าการลงมือก่อเหตุพร้อมกัน ๒๓ จุด เป็นฝีมือของจูแว พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าการก่อเหตุพร้อมกันในพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ ต้องมีการประสานการทำงาน จำเป็นต้องมีการปฏิบัติการขนาดใหญ่

  (Lee Tangda, a sympathizer of the Barisan Revolusi Nasional (BRN) – the largest armed separatist group in the Deep South – said he did not believe the 23 attacks early Friday were the work of the Juwae – a Malay word for young militants. “The Juwae were not mobilized last night. And to do such large-scale, coordinated attacks, it needs a big number of operatives,” the man, who uses a pseudonym for security reasons, told BenarNews in Pattani province.)
  ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/english/news/thai/south-attacks-04072017092322.html​

  เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กร๊าฟเส้น

  ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

  มากกว่า 2.00

  เพิ่มมาก

  1.10 – 2.00

  เพิ่มค่อนข้างมาก

  0.60 – 1.00

  เพิ่มในระดับหนึ่ง

  0.10 – 0.50

  เพิ่มเล็กน้อย

  0.02 – 0.09

  เพิ่มเพียงเล็กน้อย

  0.00 – 0.01

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.01) – 0.00

  ค่อนข้างคงที่

  (-0.09) – (-0.02)

  ลดเพียงเล็กน้อย

  (-0.50) – (-0.10)

  ลดเล็กน้อย

  (-1.00) – (-0.60)

  ลดในระดับหนึ่ง

  (-2.00) – (-1.10)

  ลดค่อนข้างมาก

  น้อยกว่า (– 2.00)

  ลดมาก

Comment