วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๖ - ๒๒ ก.ค. ๕๙

 25 ก.ค. 2559 16:28 น. | อ่าน 2337
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ ในขณะที่ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. ก็มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ก.ค.๕๙)  
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นประเด็นเหตุร้ายรายวัน (กดบึ้มท่อใต้ถนนปัตตานี) และประเด็นกระบวนการยุติธรรม (จลาจลคุกปัตตานีตาย ๓ เจ็บ ๑๐)
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (พี่น้องชาวใต้ติดใจเรียกร้องให้จัดปั่น ๒ ล้อทุกปี), ประเด็นการเมือง (บิ๊กป้อมลุยแก้ปัญหาชายแดนใต้ จ่อควงบิ๊กตู่ ลงพื้นที่ ๒๕ ก.ค.นี้), ประเด็นการ รปภ.ขีวิต/ทรัพย์สิน (สั่งย้ายแล้ว!สัสดียะลาข่มขู่แม่ค้าโดนถูกแจ้งความด้วย), ประเด็นการศึกษา (โครงการแข่งขันทักษะ เยาวชน คนชายแดนใต้ เฉลิมพระเกียรติฯ), ประเด็นวัฒนธรรม/วิถีชีวิต (ตามหา ๗ บุคคลในภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ), ประเด็นการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (สัญญาใจที่อัยเยอร์เวงรับรางวัล ประกวดภาพยนตร์สั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้), ประเด็นยาเสพติด (บุกจับอดีตรองนายก อบต.เขาตูม คารีสอร์ท-ยึดใบกระท่อม ๑๘๑ กก.), ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (ชาวบ้านเหลืออด!รุมประชาทัณฑ์ผู้ต้องหาทำร้ายครูสาวดับเพื่อชิงทรัพย์) และประเด็นกีฬา (ปันจักสีลัตตั้งเป้า ๒ ทองบีชเกมส์)
      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๓.๕๙  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ก.ค.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายชาติสมาชิกอาเซียน คือ ข่าวเหตุการณ์นักโทษในเรือนจำกลาง จังหวัดปัตตานี ก่อเหตุจราจลช่วงค่ำวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม นอกนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างมาเลเซียกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เช่น ประเด็นทางการมาเลเซียจัดประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด และความร่วมมือระหว่างตำรวจมาเลเซียกับตำรวจไทย ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธปืนเถื่อน

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.8533ln(x) + 13.951) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ ในขณะที่ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีแดง) ก็มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (y = 0.7719ln(x) + 1.1111) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ก.ค.๕๙)  

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ
      เมื่อนำจำนวนข่าวเชิงบวก และจำนวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาคำนวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-07-09

17

1

17.00

2016-07-10

6

0

6.00

2016-07-11

23

2

11.50

2016-07-12

24

2

12.00

2016-07-13

19

3

6.33

2016-07-14

10

4

2.50

2016-07-15

9

1

9.00

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

9.19

2016-07-16

23

7

3.29

2016-07-17

13

5

2.60

2016-07-18

10

2

5.00

2016-07-19

23

3

7.67

2016-07-20

19

2

9.50

2016-07-21

27

2

13.50

2016-07-22

19

1

19.00

     

8.65

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

      ในช่วง ๓ สัปดาห์ที่ผ่านมา (๒๕ มิ.ย. – ๑๕ ก.ค.๕๙) ไม่ปรากฏภาพข่าวทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข  อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ ปรากฏภาพข่าวเชิงบวก เกี่ยวกับการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพียง ๑ ข่าว ภาพข่าว ได้แก่ “ส่วนในเรื่องของการ "พูดคุยสันติสุข" วันนี้ ยังคงเดินหน้า "เงียบๆ" ตามสไตล์การทำงานของ พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานการพูดคุย เพื่อรอจังหวะเวลาในการ "พูดคุย"แบบทางการอีกครั้ง

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.3914ln(x) - 0.3471) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๐๐ (จาก ๑ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว เป็น ๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ก.ค.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่ กดบึ้มท่อใต้ถนนปัตตานี เป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.126ln(x) + 1.6556) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๕๖ ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสัปดาห์ มีความถี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว มีภาพข่าวเชิงลบในประเด็นการเมืองปรากฏเพียง ๑ ข่าว ดังนั้นจึงส่งผลให้ข่าวเชิงลบ ในประเด็นการเมือง ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (y = -0.142ln(x) + 0.3269) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตามในแต่ละมิติของความถี่นั้น ข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มมากขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๑ ข่าว สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ บิ๊กป้อม ลุยแก้ปัญหาชายแดนใต้ จ่อควงบิ๊กตู่ ลงพื้นที่ 25 ก.ค.นี้ เป็นต้น ในส่วนของภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สถานการณ์ใต้ดีขึ้น เอาความมั่นใจจากไหน พูด! เป็นต้น

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 1.2817ln(x) + 0.0508) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗๑ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.3204ln(x) - 0.2194) โดยในสัปดาห์ที่แล้ว ไม่มีข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ แต่ในสัปดาห์นี้ มีข่าวจำนวน ๕ ข่าว ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ สั่งย้ายนายทหารในคลิปขู่เจ้าของร้านเสื้อออกนอกพื้นที่ เป็นต้น สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สาวเหยื่อสัสดีข่มขู่เปิดร้านปกติ เผยที่พูดออกสื่อไม่จริง เป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.689ln(x) + 4.883) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๐ ในขณะข่าวเชิงลบมีแนวโน้มความถี่ค่อนข้างคงที่ (y = 0.0106ln(x) + 0.1952) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ก.ค.๕๙) สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  ส.ป.ก. ลุยปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า ดีเดย์ ๓๑ ก.ค. ๒๓๕ แปลง ๑๒ จังหวัด เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ผัวเมียเจอกิ้งกือในปลาป๋อง ผวาไม่กล้ากิน/ลุ้นผลระทึก เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ได้แก่ “กสม.จวกท่องเที่ยวหาดใหญ่ละเมิดศักดิ์ศรีชนเผ่าเซมัง” อย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความมั่นคง
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.
            ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าว ที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้

ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (กดบึ้มท่อใต้ถนนปัตตานี) และประเด็นกระบวนการยุติธรรม (จลาจลคุกปัตตานีตาย ๓ เจ็บ ๑๐) สำหรับ ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นความร่วมมือของภาคประชาชน (พี่น้องชาวใต้ติดใจเรียกร้องให้จัดปั่น ๒ ล้อทุกปี), ประเด็นการเมือง (บิ๊กป้อมลุยแก้ปัญหาชายแดนใต้ จ่อควงบิ๊กตู่ ลงพื้นที่ ๒๕ ก.ค.นี้), ประเด็นการ รปภ.ขีวิต/ทรัพย์สิน (สั่งย้ายแล้ว!สัสดียะลาข่มขู่แม่ค้าโดนถูกแจ้งความด้วย), ประเด็นการศึกษา (โครงการแข่งขันทักษะ เยาวชน คนชายแดนใต้ เฉลิมพระเกียรติฯ), ประเด็นวัฒนธรรม/วิถีชีวิต (ตามหา ๗ บุคคลในภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ), ประเด็นการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ (สัญญาใจที่อัยเยอร์เวงรับรางวัล ประกวดภาพยนตร์สั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้), ประเด็นยาเสพติด (บุกจับอดีตรองนายกอบต.เขาตูม คารีสอร์ท-ยึดใบกระท่อม ๑๘๑ กก.), ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (ชาวบ้านเหลืออด!รุมประชาทัณฑ์ผู้ต้องหาทำร้ายครูสาวดับเพื่อชิงทรัพย์) และประเด็นกีฬา (ปันจักสีลัตตั้งเป้า ๒ ทองบีชเกมส์)

      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (
Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง (y = -0.327ln(x) + 2.8512) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑๓.๕๙  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๙ – ๑๕ ก.ค.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์เชิงบวกของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๒ ก.ค.๕๙
      ๕.๑ ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ   
            ๕.๑.๑
 ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera  (www.aljazeera.com)
            ๕.๑.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org)
            ๕.๑.๓  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
            ๕.๑.๔  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/)
            ๕.๑.๕ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand
            ๕.๑.๖ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Time (http://www.time.com
      ๕.๒ ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
            ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายชาติสมาชิกอาเซียน คือ ข่าวเหตุการณ์นักโทษในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีก่อเหตุจราจลช่วงค่ำวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม นอกนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างมาเลเซียกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เช่น ประเด็นทางการมาเลเซียจัดประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด และความร่วมมือระหว่างตำรวจมาเลเซียกับตำรวจไทยในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธปืนเถื่อน
            ๕.๒.๑ สื่อมาเลเซียและสิงคโปร์ รายงานข่าวเหตุการณ์นักโทษในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีก่อเหตุจราจลช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฏาคม กินเวลาประมาณ ๖ ชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์ได้กลางดึก ส่งผลให้มีนักโทษเสียชีวิต ๓ คน และเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเป็นที่น่าสังเกตุว่าทั้ง The Star สื่อมาเลเซีย และ Straits Times สื่อสิงคโปร์ อ้างอิงรายงานข่าวจาก AFP สำนักข่าวสัญชาติฝรั่งเศส โดยทั้ง The Star และ Straits Times รายงานข่าวเหตุจราจลที่เรือนจำกลางปัตตานี ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ กรกฎาคม
ที่มาข้อมูล
; http://www.thestar.com.my/news/regional/2016/07/16/three-dead-in-southern-thai-prison-riot/​
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/three-dead-in-southern-thai-prison-riot​
http://www.thestar.com.my/news/regional/2016/07/17/three-inmates-killed-in-thailand-prison-riot/
            ๕.๒.๒ คดีอาชญากรรมใช้อาวุธปืนยิงอย่างอุกอาจที่เกิดขึ้นถี่ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาในมาเลเซีย ทำให้นักวิชาการและสื่อมวลชนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจ ทั้งการปราบปรามอาชญากรรม ปล่อยให้มีมือปืนรับจ้างก่อคดีอย่างอุกอาจ และไม่สามารถหยุดยั้งการลักลอบนำเข้าปืนเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
      สัปดาห์นี้สื่อมาเลเซีย คือ The Star และ Malaysiakini ตีพิมพ์จดหมายจากประธานสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งปีนัง เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมาธิการระดับชาติ ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืน และเพิ่มจำนวนของอาวุธปืน ซึ่งมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก ซึ่งในกรณีประเทศไทยมีการระบุว่า แหล่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปืนเถื่อนในมาเลเซีย คือ หาดใหญ่ และด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา
ที่มาข้อมูล
; http://www.thestar.com.my/opinion/letters/2016/07/21/call-for-royal-commission-of-inquiry-on-firearms/
https://www.malaysiakini.com/letters/349051
            ๕.๒.๒.๑ สำนักข่าวเบอนามา ของทางการมาเลเซีย รายงานเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ว่า ผู้บัญชาการตำรวจน้ำภูมิภาคที่ ๓ ของมาเลเซีย แถลงกับสื่อมวลชนว่า ตำรวจน้ำมาเลเซีย จะกระชับความร่วมมือกับตำรวจไทย ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธเถื่อนตลอดแนวชายแดนมาเลเซีย- ไทย ด้านรัฐกลันตัน รวมทั้งตกลงที่จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำในทุก ๆ สองเดือน
ที่มาข้อมูล
; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1264542
            ๕.๒.๒.๒ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม อ้างคำให้สัมภาษณ์ของ Noor Rashid Ibrahim รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย แถลงว่า ในการประชุมตำรวจประเทศสมาชิกอาเซียน ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม นี้ วาระการหารือเรื่องความร่วมมือป้องกันและปราบปรามปืนเถื่อนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการหารือ เพื่อกระชับความร่วมมือของตำรวจใจภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน ซึ่งรวมทั้งการค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วย
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1264968
            ๕.๒.๓ สื่อมาเลเซียหลายแห่ง รายงานเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ว่า Jamil Khir Baharom รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนสมรส ที่เมือง Kanga ใกล้กับพรมแดนไทย โดยได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สตูล สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วย เมื่อคืนวันที่ ๒๐ กรกฎาคม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย บอกว่า คนมาเลเซียข้ามไปทำพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม ในมัสยิดจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้นทุกปี  และมีจำนวนไม่น้อยที่ได้กลับไปจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายที่มาเลเซีย ซึ่งสร้างปัญหาสังคมในมาเลเซีย เพราะกฏหมายมาเลเซีย ไม่ยอมรับบุตรนอกสมรส อีกทั้งยังเป็นปัญหาในการอ้างสิทธิมรดก อีกด้วย
ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/21/malaysia-south-thailand-to-address-issue-on-malaysian-couples-marrying-in-thailand/
http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/minister-says-working-to-address-marriages-carried-out-in-thailand
http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1265063

เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กราฟเส้น

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

Comment