วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต. ๑๑. - ๑๗ มิ.ย.๕๙

 20 มิ.ย. 2559 15:27 น. | อ่าน 2683
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+
PDF DOWNLOAD

๑. บทสรุปผู้บริหาร
      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๑ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ ๔๕.๐๐
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายใช้เอ็ม ๑๖ กราดยิงตำรวจ และชาวบ้านเล่นฟุตบอล รวมเจ็บ ๖ คน), ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (เมื่อ มะแซ อุเซ็งแกล้งตายหรือแผนการร้ายของบีอาร์เอ็น), และประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว (เกาะติดวิกฤติไฟใต้: เอ็นจีโอ VS กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) 
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นยาเสพติด (ยึดของกลางใบกระท่อม), ประเด็นการเมือง (บิ๊กฉัตรไม่ถอย ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.จากนายทุน), ประเด็นการศึกษา (บิ๊กน้อยร่วมพิธีคุรุวีรชนแดนใต้), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (รอง ผวจ.สงขลา ออกเยี่ยม ชาวไทย-มุสลิม เลี้ยงอาหารละศีลอดในเดือนรอมฎอน) และประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิต (ชุมชนปลอดบุหรี่ เลิกสูบ...ก็เจอสุข)
      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ประเด็นที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ทำให้แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ มีระดับความรุนแรงลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
      ประเด็นข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อมวลชนอาเซียนรายงานในรอบสัปดาห์นี้ ประเด็นส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การจับกุมบ่อนพนันที่ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีผู้ต้องหาชาวมาเลเซียรวมอยู่ด้วยจำนวน ๙๐ คน และการจับกุมข้าวสารไทยที่ลักลอบนำเข้าประเทศมาเลเซีย มูลค่า ๒ แสนมาเลเซียริงกิต หรือเกือบสองล้านบาท และเบนาร์นิวส์ สื่อออนไลน์ ที่ได้รับเงินทุนดำเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ สัมภาษณ์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์ด้านสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พูดถึงการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมด แต่มีเหตุจำนวนไม่น้อยที่ผสมโรง โดยขบวนการผิดกฏหมาย ทั้งค้าสินค้าหนีภาษี ยาเสพติด และค้ามนุษย์ ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดจากขบวนการค้าของหนีภาษี ยาเสพติด และค้ามนุษย์ว่าจ้าง กลุ่มก่อความไม่สงบ ก่อเหตุรุนแรงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ 

๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙
      ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การนำเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกที่เกี่ยวข้อง จชต. (เส้นทึบสีเขียว) มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 2.1915ln(x) + 10.057) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๑ ในขณะที่ข่าวเชิงลบ (เส้นทึบสีแดง) มีแนวโน้มลดลง (y = -0.201ln(x) + 2.7911) เฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ ๔๕.๐๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙)

      ๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ   
 

วัน/เดือน/ปี

จำนวนข่าวเชิงบวก (1)

จำนวนข่าวเชิงลบ (2)

ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2)

2016-06-04

10

1

10.00

2016-06-05

10

3

3.33

2016-06-06

10

3

3.33

2016-06-07

16

6

2.67

2016-06-08

17

2

8.50

2016-06-09

15

0

15.00

2016-06-10

15

7

2.14

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

6.43

2016-06-11

14

3

4.67

2016-06-12

10

0

10.00

2016-06-13

18

2

9.00

2016-06-14

16

1

16.00

2016-06-15

16

0

16.00

2016-06-16

13

0

13.00

2016-06-17

16

6

2.67

ค่าสัดส่วนเฉลี่ย

10.19

หมายเหตุ: ยิ่งค่าสัดส่วนระหว่างจำนวนข่าวเชิงบวก กับจำนวนข่าวเชิงลบ (3) มีค่าสูง ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) มีระดับสูงตามไปด้วย ในทำนองตรงกันข้าม หากค่าสัดส่วนฯ มีค่าต่ำ ก็จะมีผลทำให้ระดับผลกระทบเชิงบวก (Positive Awareness Level) จะมีระดับต่ำตามลงไปด้วย

. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ 
      ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข

       ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙  ข่าวเชิงบวกในประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.053ln(x) + 0.1668) เฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ ๑๐๐ (สัปดาห์ที่แล้วมี ๑ ข่าว แต่ในสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวเชิงบวกในประเด็นนี้เลย) ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.036ln(x) + 0.0067) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐๐ (สัปดาห์ที่แล้วไม่มีข่าวเชิงลบ แต่ในสัปดาห์นี้มี ๑ ข่าว) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙)   โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งข่าวเชิงบวกและเชิงลบ ในประเด็นนี้มีความถี่ต่ำมาก ภาพข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ได้แก่ “เมื่อมะแซ อุเซ็งแกล้งตายหรือแผนการร้ายของ บีอาร์เอ็น”

      ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.364ln(x) + 1.6552) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๗๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙) ภาพข่าวในประเด็นนี้ ได้แก่  คนร้ายใช้เอ็ม ๑๖ กราดยิงตำรวจ และชาวบ้านเล่นฟุตบอล รวมเจ็บ ๖ คน ป็นต้น

      ๓.๓ ประเด็นการเมือง

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นการเมือง ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.054ln(x) + 0.24) เนื่องจากไม่มีภาพข่าว ในประเด็นนี้ปรากฏในพื้นที่ข่าวในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙) ในขณะที่ ช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีภาพข่าวเชิงลบปรากฏ สำหรับภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ บิ๊กฉัตรไม่ถอย ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. จากนายทุน เป็นต้น

      ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0949ln(x) + 0.9007) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘ ในขณะที่ข่าวเชิงลบในประเด็นนี้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0475ln(x) + 0.1288) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ มั่นคงฯ เตือนเฝ้าระวังคาร์บอมบ์ใต้ เป็นต้น สำหรับภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ สื่อมวลชนยังวิพากษ์วิจารณ์มาตรการ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ว่า ยังคงไม่เท่าทันการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ (เป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว) เป็นต้น

      ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

      ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น (y = 0.0273ln(x) + 3.2366) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖  ในขณะที่ข่าวเชิงลบ มีแนวโน้มความถี่ลดลง (y = -0.219ln(x) + 0.6091) เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙) โดยข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ มีความถี่ต่ำค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่  เปิดประตูค้าชายแดน กรมเจรจาการค้าลุยชายแดนใต้ ดัน‘ฮาลาล’สู่ตลาดโลก เป็นต้น ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่  ยะลา เจอโรคเหี่ยวกล้วย ระบาดหนักกว่า ๑ พันไร่ เป็นต้น

      ๓.๖ ประเด็นการบำรุงขวัญกำลังพล
            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้ ๑ ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว (เกาะติดวิกฤติไฟใต้: เอ็นจีโอ VS กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า)
      ๓.๘ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต.

            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๙ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย
            ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นนี้
      ๓.๑๐ สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. จากเว็บไซด์สำคัญ ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙
            ๓.๑๐.๑  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ Aljazeera (www.aljazeera.com)
            ๓.๑๐.๒  ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ จชต. ในเว็บไซด์ OIC (www.oic-oci.org) อย่างไรก็ตาม มีข่าว “ผู้แทน OIC เข้าพบเจ้าหน้าที่ และชุมชนชาวมุสลิม ในกัมพูชา
ที่มา: http://www.oic-oci.org/oicv3/topic/?t_id=11300&t_ref=4441&lan=en
            ๓.๑๐.๓ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ United Nations (http://www.un.org/news)
            ๓.๑๐.๔ ในสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ คณะกรรมการกาชาดฯ ICRC (http://www.icrc.or.th/)
            ๓.๑๐.๕ ในสัปดาห์นี้ มีข่าวสำคัญเกี่ยวข้องกับ จชต. ปรากฏในเว็บไซด์ Human Right Watch (https://www.hrw.org/asia/thailand)  จำนวน  ๑ ข่าว คือ กองทัพฟ้องร้อง NGO จำนวน ๓ คน ที่รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงใน ๓ จชต. ซ้อมผู้ต้องหา
ที่มา: https://www.hrw.org/news/2016/06/08/thailand-drop-case-against-rights-defenders

๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก
      ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สูง

      เมื่อนำข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ที่ปรากฏในพื้นที่ข่าวมาวิเคราะห์ค่าผลกระทบต่อการรับรู้ สามารถสรุปประเด็นข่าวที่มีระดับผลกระทบสูง ดังนี้
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เป็นข่าวใน ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายใช้เอ็ม ๑๖ กราดยิงตำรวจ และชาวบ้านเล่นฟุตบอล รวมเจ็บ ๖ คน), ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (เมื่อ มะแซ อุเซ็งแกล้งตายหรือแผนการร้ายของบีอาร์เอ็น), และประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ทีแล้ว (เกาะติดวิกฤติไฟใต้: เอ็นจีโอ VS กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า)
      ประเด็นที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก เป็นข่าวในประเด็นยาเสพติด (ยึดของกลางใบกระท่อม), ประเด็นการเมือง (บิ๊กฉัตรไม่ถอย ยึดคืนที่ดินส.ป.ก.จากนายทุน), ประเด็นการศึกษา (บิ๊กน้อยร่วมพิธีคุรุวีรชนแดนใต้), ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (รองผวจ.สงขลาออกเยี่ยมชาวไทย-มุสลิม เลี้ยงอาหารละศีลอดในเดือนรอมฎอน) และ ประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิต (ชุมชนปลอดบุหรี่ เลิกสูบ...ก็เจอสุข)


      ๔.๒ แนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้ (Awareness Level: AI)

      จากจำนวนข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าสัดส่วนฯ และค่าระดับผลกระทบการรับรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ในระดับสูง นำไปสู่การเกิดขึ้นของแนวโน้มระดับผลกระทบการรับรู้เชิงบวก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้รับข่าวสารให้เป็นไปตามแนวโน้มดังกล่าว  โดยในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗  มิ.ย.๕๙  พบว่าแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level) ในสัปดาห์นี้ในภาพรวม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (y = 0.2849ln(x) + 1.7123) เฉลี่ยเพิ่มร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ มิ.ย.๕๙) จากแนวโน้มดังกล่าว ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสถานการณ์ ๓ จชต. ในสัปดาห์นี้ มีระดับความรุนแรงลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย

. ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๗ มิ.ย.๕๙
      ประเด็นส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดน เช่น การจับกุมบ่อนพนันที่ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีผู้ต้องหาชาวมาเลเซียรวมอยู่ด้วย จำนวน ๙๐ คน และการจับกุมข้าวสารไทย ที่ลักลอบนำเข้าประเทศมาเลเซีย มูลค่า ๒ แสนมาเลเซียริงกิต หรือเกือบสองล้านบาท และเบนาร์นิวส์ สื่อออนไลน์ ที่ได้รับเงินทุนดำเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ สัมภาษณ์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์ด้านสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พูดถึง การก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทั้งหมด แต่มีเหตุจำนวนไม่น้อยที่ผสมโรงโดยขบวนการผิดกฏหมาย ทั้งค้าสินค้าหนีภาษี ยาเสพติด และค้ามนุษย์ ซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดจากขบวนการค้าของหนีภาษี ยาเสพติด และค้ามนุษย์ว่าจ้าง กลุ่มก่อความไม่สงบ ก่อเหตุรุนแรงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
      ๕.๑ benarnews.org รายงานเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ว่า อาชญากรรมซ้ำเติมปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเนื้อหาหลักเป็นความเห็นของซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์ด้านสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ระบุว่า ความรุนแรงและการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง ๑๒ ปีที่ผ่านมา มีจำนวนไม่น้อยที่เกิดจากความขัดแย้งในหมู่อาชญากร ทั้งขบวนการค้ายาเสพติด ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี ขบวนการค้ามนุษย์ และมีหลายเหตุการณ์ที่ ขบวนการอาชญากรจ้างวานสมาชิกขบวนการแบ่งแยกดินแดนลงมือก่อเหตุรุนแรง เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
ที่มาข้อมูล ; http://www.benarnews.org/english/news/thai/violence-analysis-06152016114050.html
      ๕.๒ หนังสือพิมพ์ The Star และสำนักข่าว bernama รายงานว่า หน่วยงานความมั่นคงของไทยทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ประมาณ ๕๐ คน ได้สนธิกำลังเข้าจับกุมบ่อนการพนันผิดกฏหมาย ที่บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน จับกุมผู้ต้องหาได้สองร้อยกว่าคน ในจำนวนนี้ มีชาวมาเลเซียรวมอยู่ด้วย ประมาณ ๙๐ คน พันเอกนิพนธ์ จันทนา หัวหน้าชุดจับกุม เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสรุปว่า เจ้าของบ่อนการพนันแห่งนี้เป็นคนไทย หรือมาเลเซีย
ที่มาข้อมูล ; http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/06/13/90-msians-held-in-thailand-thai-police-raid-illegal-gambling-centre-at-danok-border-town/ และ http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1254678
      ๕.๓ สำนักข่าวเบอนามา รายงานเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงชายแดนมาเลเซีย ได้จับกุมข้าวสารไทย จำนวน ๒๑,๓๐๐ กิโลกรัม มูลค่าสองแสนริงกิต หรือเกือบสองล้านบาท ได้ร้านค้าแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านชื่อ Kampung Belukar ในรัฐกลันตันใกล้พรมแดนไทย
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/bernama/v8/newsindex.php?id=1255195

                                                    

เกณฑ์ในการอ่านค่าสัมประสิทธิ์กราฟเส้น
 
 

ช่วงของค่าสัมประสิทธิ์

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์

มากกว่า 2.00

เพิ่มมาก

1.10 – 2.00

เพิ่มค่อนข้างมาก

0.60 – 1.00

เพิ่มในระดับหนึ่ง

0.10 – 0.50

เพิ่มเล็กน้อย

0.02 – 0.09

เพิ่มเพียงเล็กน้อย

0.00 – 0.01

ค่อนข้างคงที่

(-0.01) – 0.00

ค่อนข้างคงที่

(-0.09) – (-0.02)

ลดเพียงเล็กน้อย

(-0.50) – (-0.10)

ลดเล็กน้อย

(-1.00) – (-0.60)

ลดในระดับหนึ่ง

(-2.00) – (-1.10)

ลดค่อนข้างมาก

น้อยกว่า (– 2.00)

ลดมาก

 

 

Comment