วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4

 25 ก.ค. 2560 11:47 น. | อ่าน 639
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคมและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง
- พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม
- เร่งรัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
- สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ และภาษาต่างประเทศ

Comment
Related