วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

อนาซีดกุมปัง สื่อวัฒนธรรม เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุข

 03 ก.ค. 2560 11:03 น. | อ่าน 450
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"เสียงดนตรีจากกุมปังและเพลงอนาซีด ไม่เพียงสร้างความไพเราะและกล่อมเกลาให้เกิดความศรัทธาในศาสนาแต่ยังสร้างความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทำให้คนในชุมชนภาคภูมิใจในตัวลูกหลานมากและจะมีส่วนปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามให้กับคนรุ่นใหม่ อันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพในใจของผู้ใหญ่ในวันหน้าต่อไป"

อนาซีด: การร้องเพลงในศาสนาอิสลามผสมผสานภาษาไทย มลายู ส่วนภาษาอาหรับใช้ในการประสานเสียง เนื้อหาสนับสนุนให้คนทำความดีจิตอาสา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

กุมปัง: การละเล่นเครื่องดนตรีพร้อมกันเป็นวงใหญ่ประกอบการตีที่ต่างกัน 4 จังหวะหลัก ผู้เล่นต้องมีทักษะในการแยกเสียงและจังหวะได้เป็นอย่างดี

Comment
Related