วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กรอบแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้า และผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ในพื้นที่ชายแดนใต้

 26 มิ.ย. 2563 16:20 น. | อ่าน 3988
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หลักการ

สินค้า อาหารและบริการฮาลาลที่ทุกคนเข้าถึงได้
Halal for All: All over the World, All people, All Countries and All Muslims

เป้าหมายการขับเคลื่อน

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคภายใน และการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และบริการฮาลาลในพื้นที่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ...ต่อปี
2. ยกระดับสินค้าเกษตร อาหาร และบริการ รับรองตามมาตรฐาน และฮาลาล เพิ่มขึ้นร้อยละ...ต่อปี
3. การเปิดตลาดใหม่สำหรับสินค้า อาหารและบริการฮาลาลจากพื้นที่ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศโลกมุสลิม/ประเทศที่มีมุสลิมร่วมอาศัย
4. สินค้าเกษตรและอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภาพลักษณ์ความเป็นฮาลาล พร้อมกับอาหารรสชาติดีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการค้าฮาลาล

1. ประสานความร่วมมือกับอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาระบบ การพัฒนาบุคลากร การจัดระบบการบริการจัดการ
2. เชื่อมโยงฐานการผลิตตามความต้องการของตลาด ผ่าน การจัดการข้อมูลและสารสนเทศความต้องการการบริโภคในตลาดการค้าต่าง ๆ ลงสู่ระดับพื้นที่ชุมชนตามแนวทาง "Taobao Village"
3. การบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ เช่น อำนาจตามมาตรา 10 และมาตรา 18
4. ยกระดับการให้บริการในพื้นที่ให้เป็น One Start One Stop Service

Project Base ที่สำคัญ

1. ขับเคลื่อน E-Park สินค้าฮาลาล เชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชนตามแนวทาง "Taobao Village"
2. ศึกษาการบังคับใช้อำนาจตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 18 ตาม พรบ. ศอ.บต. 2553 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน การให้บริการทางการค้า ธุรกิจและการลงทุน
3. ยกระดับ One Start One Stop Service ให้เป็นศูนย์เริ่มและให้บริการเบ็ดเสร็จที่แท้จริง
4. การประสานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ ไปสู่การปฏิบัติ ผ่าน AIC ของแต่ละมหาวิทยาลัย
5. ขยายศักยภาพ PinSouq Online Halal Marketplace หรือ เว็บไซต์ Pinsouq.com ให้มั่นใจว่า "ท่านจะได้สินค้าที่ดีที่สุด" ภายใต้หลักการของอิสลาม
6. M-Help Me ส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และนโยบายตลาดนำการผลิต รวมทั้งพันธกิจร่วมเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด

ยกระดับเกษตรฐานรากเข้าสู่วิสาหกิจ-อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรกรรมเป้าหมาย (ปริมาณ-คุณภาพ) สู่เกษตรอุตสาหกรรมอย่างเต็มระบบ และครบวงจรเชื่อมโยงกรอบการทำงานของโครงการเมืองต้นแบบฯ
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป และเกษตรอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดจากสารตกค้าง การทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร/ฮาลาล สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า อาหารและบริการที่ฮาลาล
4. สร้างความเข้มแข็งในการผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของประเทศ

Project Bese ที่สำคัญ

1. ปศุสัตว์พาณิชย์ มุ่งเน้นการผลิตไก่ ไก่เบตง เนื้อวัว และแพะ เป็นต้น
2. เกษตรอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เช่น มะพร้าว ไผ่ ทุเรียน หมาก สมุนไพร เป็นต้น
3. สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ เช่น ปลาเก๋าหยก ปลานิลน้ำไหล ปลากือเลาะห์ ปูทะเล เป็นต้น
4. โครงการรณรงค์ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรปลอดสารพิษจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ เกษตรกรรุ่นใหม่และทายาทเกษตร
6. โครงการ 1 ตำบล 1 พื้นที่สาธารณะ 1 พื้นที่เกษตรพันธะสัญญาแก้ไขปัญหาความยากจน
7. SME เกษตรเข้มแข็ง

พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้า อาหารและบริการฮาลาลสู่สากล

1. ประสานความร่วมมือทูตพาณิชย์และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า อาหารและบริการฮาลาลสู่ประเทศโลกมุสลิมและ Muslim Minority Countries.
2. พัฒนาระบบการกระจายสินค้าฮาลาลในระดับพื้นที่เชื่อมโยงระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก
3. เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้า อาหารและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริมความร่วมมือ Halal Modern Trade Network

Projects Base ที่สำคัญ

1. ฟื้นฟูอนุระเบียงเศรษฐกิจ Limor Dasar 5-5-5 เพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจที่ 6
2. การจัดทำบันทึกความร่วมมือกรอบการพัฒนาสินค้าเกษตร อาหารและบริการฮาลาลภายใต้ความร่วมมือกับเขตปกครองพิเศษหนิงเชี่ยหุย สาธารณะรัฐประชาชนจีน และความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ
3. Asian Mall ในเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณะรัฐประชาชนจีน
4. โครงการ 1 จังหวัด 1 ทูตพาณิชย์
5. ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าฮาลาลในพื้นที่
6. โครงการฝึกอบรมและพัฒนานักธุรกิจเกษตรกรและทายาทนักธุรกิจเกษตร
7. ขยายผลพื้นที่เขตจำหน่ายสินค้าปลอดอากร
8. การพัฒนาอาหารของร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย
9. การจัดงานแสดงสินค้า อาหารและบริการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10. สร้างนักเรียน: นักรบทางการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้

Comment