วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2560 - 2564

 26 มิ.ย. 2560 14:39 น. | อ่าน 2873
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

5 ยุทธศาสตร์ กอ.รมน.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
- บูรณาการการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
- ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์เป็นภัยหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
- เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
- พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

Comment
Related