วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

30 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ผ้าหนึ่งผืนที่มีสีสัน ลวดลายสวยงามที่มาจากความพยายามในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คงคุณค่าดี ๆ จากธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค ให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและใส่ใจธรรมชาติไปด้วยกัน นี่คือแนวคิดของแบรนด์สตาร์ทอัพของเยาวชนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างแบรนด์ Teekram หรือ ตีคราม ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการออกแบบแฟชั่น ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่สร้างโอกาสให...

..อ่านต่อ
02 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          Smart city เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 20 โดยนำเอาเทคโนโลยีด้านข้อมูล และโทรคมนาคมใช้ร่วมกับการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลที่ได้รับ ในเมืองใหญ่ ๆ ล้วนต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชากรมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมในเมืองมีคุณภาพการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ในประเทศไทย หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการในการผลักดันเรื่อง เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต...

..อ่านต่อ
02 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ข้าวไทยและพันธุกรรมมีความสำคัญในแง่เดียวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะเป็นสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับการคัดเลือกและสร้างสรรค์จากบรรพบุรุษ คนไทยปลูกข้าวพื้นเมืองเพราะชอบรับประทาน จึงคัดเลือกพันธุ์ที่รสชาติดี อร่อย ข้าวพื้นเมืองยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของพื้นที่ และบางสายพันธุ์ยังมีคุณค่าโภชนาการที่มากกว่าข้าวทั่วไป ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองทำให้สามารถปรับตัวจากอดีตถึงปัจจุบันได้ ซึ่งอาจมียีนต้านทานโรค ทนแล้ง ทนเ...

..อ่านต่อ
02 ธ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในปีงบประมาณ 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ภายในการบังคับบัญชาของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค 4 ได้ประกาศแผนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดการทำงาน สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความยั่งยืน เน้นการผนึกกำลัง และบูรณาการแบบมีส่วนร่วม     &...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Thailand has varieties of plants including angiosperms and bryophytes for about 15,000 species. Many of them are economic plants while some may be herbal plants. Plant resources play an important role in the future, and plant conservation especially the works related to botanical garden thus have been in Thailand since 1991. The botanical garden organization was established in Thailand to gather, cultivate and breed plants especially for local, rare and endangered plants. Nevertheless, it is to ...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Thailand has 2nd largest rubber-tree cultivation areas in the world next to Indonesia. Today, we are still the biggest rubber producer in the world. Rubber-tree is economic plant that gives high return compared with other economic plants, and thus rubber industry is essential and affects economic overview of the nation. In 2010, the price of rubber was higher and it was a motivation for expanding rubber-tree cultivation area. At present, rubber products are oversupplied and although Thailand is ...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

The National Youth Design Award is a new national forum in art field where youths and students can show their ability. This contest was firstly organized in 2017 with aims to uplift design standard at youth level in various fields in a professional way to be universally accepted. It is a way to give an opportunity to students in Thai art and design institutes to use their knowledge and ability in designing and creating works presented to public. Most importantly, they can use these know-hows for...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Changes in any society are always viewed in different perspectives and attitudes. One of stories of sustainable change happened in southern-border provinces at Koh Lae Nang Village, Thepha District, Songkhla Province, before expanded to 4 southern-border provinces. It started from a man that looked “crazy” among many people, and no one ever thought that his action would bring success to the community. From raising stingless bees that were annoying, today, these insects could make peo...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“Whenever I dive in water, I forget everything on land. I want to stay underwater, breath in, breath out, move my legs, appreciate amazing corals and beautiful creatures, and swim with fish. I feel so good and happy that I cannot describe it in words” Hafitz Jemae, an underwater teacher or a diving instructor at Muscle Diver, Mueang District, Narathiwat Province, was like other new-generation people that graduate and work in cities. Hafitz was a personal trainer at many famous fit...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

From the low price of rubber affecting economic condition of Thai farmers in all regions, the government issued a measure to solve the problems of rubber price recession with 2 guideline of practices including rubber processing for domestic use as much as possible and reducing rubber production by growing alternative plants in the rubber-tree farms. A plant that gains much attention is cocoa, and according to the domestic and world market condition evaluation, coco products are increasingly need...

..อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ