วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

21 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การทำความเข้าใจความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชนและท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ไม่ว่าในระดับชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศชาติ บ่อยครั้งความแตกต่างกลายเป็นความแตกแยก รอยร้าวและความรุนแรงอย่างไม่ควรจะเป็น สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าเพียงเรามีจิตใจและหลักคิดที่เปิดกว้าง มิใช่ยึดการปฏิบัติตามหน้าที่โดยปราศจากการทำความเข้าใจ เสียงหนึ่งที่คนไม่รู้จักอาจจะตัดสินว่า เป็นเสียงต้องสงสัย แต่สำหรับเจ้าของเสียงอาจหมายถึงสิ่งที่สื่อถึงวัฒนธรรมแห่งควา...

..อ่านต่อ
02 เม.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และดำรงอยู่มากว่าทศวรรษ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากการปะทุครั้งรุนแรงในปี 2547 เมื่อมองภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะพบว่า มีเหตุการณ์เป็นสองช่วงใหญ่ๆ คือ ในระหว่างปี 2547-2550 หรือช่วงสี่ปีแรกนั้น เหตุการณ์จะรุนแรงมาก เฉลี่ยปีละ 1,926 ครั้ง และช่วงปี 2551-2558 ในช่วงส่วนช่วงที่สอง ระหว่างปี 2551-2558 มีเหตุการณ์เฉลี่ยปีละ 959 ครั้ง ในปี 2558 นี้ ได้เกิดเหตุการณ์ทั้งสิ้น 674 เหตุการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ความไม่...

..อ่านต่อ
20 มี.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีภาพยนตร์ไซไฟ อนิเมชั่นเรื่องต่างๆ มากมาย ที่ถ่ายทอดจินตนาการถึงโลกอนาคตในยุคศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการของการถ่ายทอดนั้น สมจริงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการถ่ายทำ เรื่องราว ตลอดไปจนถึงบริบททางสังคมของยุคอนาคตนั้น นั่นเพราะความเป็นจริง เรากำลังก้าวไปใกล้กับอนาคตดังกล่าวมากขึ้นทุกที โลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจากโลกศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ในสถานะของผู้คนที่อยู่ในช่วงรอยต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะต้องเตรียมตัวอย่างไรล่ะ ต่อการก้าวสู่...

..อ่านต่อ
03 มี.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      โรดแมปดับไฟใต้เวอร์ชั่นล่าสุดที่เน้นการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง บนฐานของความเข้าใจ ที่มีโครงการเด่นคือ โครงการเมืองต้นแบบ ถึงแม้ว่าจะทำให้สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาคลี่คลายไปได้ แต่ภารกิจหลักหนึ่งที่ทิ้งไม่ได้เลย คือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลา 12 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงและเด็ก ผู้หญิงกับสันติภาพ       ในเชิงวัฒนธรรม ผู้หญิงในสังคมมุสลิมแต่เดิมจะถูกกดทับด้วยความเชื่อและทัศนคติของ...

..อ่านต่อ
23 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ดำรงมายืดเยื้อยาวนาน การใช้กำลังทหารดูแลในพื้นที่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ทำให้สาเหตุของปัญหาถูกแก้ไขไปได้ จากการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ซึ่งตกผลึกอยู่ที่การมุ่งสู่การพัฒนาและการสร้างความมั่นคงบนฐานของการสร้างความเข้าใจร่วมกัน หรือยุทธศาสตร์ 2+1 ที่เป็นหัวใจสำคัญของโรดแมปดับไฟใต้ปี 2560 ที่มุ่งใช้การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการให้มีเอกภาพ และเพิ...

..อ่านต่อ
13 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาร้ายแรงระดับโลก จากภาพข่าวแต่ละครั้งที่เปิดเผยให้เห็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกัน ถือเป็นโศกนาฏกรรมของมนุษยชาติ ร้ายแรงไม่แพ้สงครามเลยทีเดียว และหากจะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์ ล้วนเกี่ยวข้องกับทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างแยกกันไม่ออก สิ่งหนึ่งเกี่ยวพันและส่งผลกระทบต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้ คือ ปัญหาการค้ามนุษย์นั้น มีลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ความรุนแรง ส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้างทั้งต่อสังคม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา รวมไปถึงด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่ยังอยู่ในวังวนสถานการณ์ ครูถูกฆ่า โรงเรียนถูกเผา ยังไม่พูดถึงการขาดโอกาสในแง่นวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ แต่นับจากปี 2547 เป็นต้นมา ได้มีความพยายามสร้างสรรค์พื้นที่ในการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต ท...

..อ่านต่อ
02 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ที่ก่อเค้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และเริ่มมีปริมาณฝนตกอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดำเนินมาต่อเนื่องยาวนานจนย่างเข้าปีใหม่ ช่วงเวลาที่ควรเป็นเทศกาลรื่นเริงของชาวใต้ ต้องแปรเปลี่ยนเป็นความระทมทุกข์ แบบที่ยังไม่มีใครตั้งตัวได้ทัน จนรัฐบาลต้องประกาศยกระดับการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ ระดับ 3 โดยได้จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าขึ้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาก...

..อ่านต่อ
05 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติ ได้จัดการประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติ เริ่มกล่าวสดุดีเป็นคนแรก และตามด้วยผู้แทนภูมิภาคต่างๆ ขึ้นกล่าวสดุดี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษ ที่มีขึ้นไม่บ่อยนัก       นายปีเตอร์ ทอมสัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติ (UN) กล่าว สดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าขอแสดงความอาลัยต่อประเทศไทย และสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ และกล่าวว่า การครองราชย์กว่า 70...

..อ่านต่อ
18 ต.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      นับแต่ค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชาชนชาวไทยทุกฐานถิ่น ตั้งแต่เหนือไปจนจรดชายแดนใต้ปกคลุมไปด้วยความโศกสลด และเสียงร่ำไห้อาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...จนถึงวันนี้ พสกนิกรไทยทั้งมวลสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ไม่มีพื้นที่ไหนที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง       เป็นเวลายาวนานถึง  70 ปี ตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงงานอย่างหนัก ณ ที่แห่งหนตำบลใดประชาชนอยู่อาศัยกันด้วยความยากลำบาก พระองค์มิท...

..อ่านต่อ
หน้า 17 จาก 24 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 236 รายการ