วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

17 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สังคมที่สมดุลนั้น...ผู้คนและธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำ และป่าไม้ จะเติบโตไปพร้อมกัน...หากผู้คนในสังคมเติบโต แต่น้ำและป่าไม้ กลับถูกทำลาย...สังคมจะขาดความสมดุล ต่อจากนั้นจะนำมาซึ่งผลเสียมากมาย...อาทิเช่น การเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติต่าง ๆ นานา ...สิ่งเหล่านี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนในสังคมปัจจุบันได้รับรู้รับทราบ และไปประสบกับผลเสียดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง....อย่างไรก็ตาม คนไทยนั้น ได้อยู่อาศัยในประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พระบารมี ของส...

..อ่านต่อ
16 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่ถูกนำมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้น เป็นแนวทางที่ทรงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างดี ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ที่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั้น เป็นผู้คนในพื้นที่ เนื่องจาก “ไม่มีใครจะเข้าใจ เข้าถึง และสามารถพัฒนาท้องถิ่น” ได้ยั่งยืนเท่ากับคนในพื้นที่ บริการแรงงาน เข้าถึงง่าย ให...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เสน่ห์ประการสำคัญ ที่ผู้คนทั่วไปได้รับทราบจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ การผสมผสานวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ซึ่งยังมีการผสมผสาน 3 วัฒนธรรม 2 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ส่งผลทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มชนภายนอก บริเวณนี้จึงมีความหลากหลาย ทั้งทางด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็น วัฒนธรรมศาสนาพุทธ วัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู วัฒนธรรมอิสลาม และวัฒนธรรมจีน โดยแต่ละวัฒนธรรม จะแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองออกมาอย่างชั...

..อ่านต่อ
15 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบันนี้ ในหลากหลายวงการ ได้มีการนำ UAV หรืออากาศยานไร้คนขับมาใช้กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความหลากหลายประโยชน์ของมัน ที่ใช้งานกันตั้งแต่งานตรวจจับองค์ประกอบในอากาศ ใช้ในการขนส่ง ใช้ในการโจมตีทางอากาศ ใช้ในการถ่ายภาพมุมสูง ดูสภาพจราจร ช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในต่างประเทศ ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายทีเดียว       อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพ หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านความมั่นคง อาจจะไม่คุ้นเคยกับคำว่า “UAV” แต่อาจจะคุ้น...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      สตูล เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียทางด้านรัฐเปอร์ลิส และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้พูดกับนักธุรกิจมาเลเซียเชื้อสายจีน ในระหว่างนำคณะนักธุรกิจสตูลเยี่ยมเยียนหอการค้าปีนัง ว่ากระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติแผนงานก่อสร้างสะพานเชื่อมจังหวัดสตูล กับกัวลาเปอร์ลิส เมืองเอกของรัฐเปอร์ลิส โดยโครงการนี้ มีมูลค่าก่อสร้างประมาณ ๑ หมื่น...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ในการใช้มิติทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในมิติสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด “โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ซึ่งเริ่มต้นด้วยการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ 3 เมือง อย่างไรก็ตามการที่จะใช้มิติเศรษฐกิจ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มิติทางด้านความปลอดภัย จะเดินหน้าคู่ขนานไปพร้อมๆ กัน เหตุการณ์รุนแรงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง       ...

..อ่านต่อ
09 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น        การนำ Digital Technology มาช่วย...

..อ่านต่อ
09 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นชื่อว่า มีความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และผืนน้ำ อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ พื้นที่นี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำมาหาเลี้ยงชีพได้โดยเสรี โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่เหล่านั้น ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็รู้สึกปลอดโปร่ง สดชื่น อย่างไรก็ตาม จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม...

..อ่านต่อ
08 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      กลุ่มลูกเหรียง เป็นกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2545 โดยรวมตัวขึ้นมาจากเด็กที่ทำกิจกรรม เริ่มจากร่วมทำกิจกรรมประเด็นยาเสพติด, อนามัยเจริญพันธ์ และ HIV/Aids จนกระทั่งปี 2547 เป็นต้นมา เกิดความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกในกลุ่มลูกเหรียงเอง เริ่มเสียผู้นำครอบครัวไปตั้งแต่ต้นปีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จนถึงกลางปี 2547 มีกลุ่มผู้หญิงจากกรุงเทพฯ รวมตัวมาลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้หญิงหม้าย ซึ่งสูญเสียสามี จากเหตุการณ์ในพื้นที่ สมาคมมีโอกาสได้พากลุ่มเหล่านั้...

..อ่านต่อ
08 ส.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การพัฒนาคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานของประเทศนั้น จะต้องพัฒนากำลังคนเหล่านั้น ผ่านระบบการศึกษา ที่มีคุณภาพ แต่เมื่อกำลังคนที่ผ่านระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบแรงงาน หรือแม้กระทั่งกำลังคน ที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาได้อย่างไม่เต็มที่ ก็จำเป็นจะต้องอาศัยการพัฒนาแรงงานมาเสริมเพิ่มเติม กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานของประเทศ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มียุทธศาสตร์พัฒนาแรงงานในภาพรวม หรือในกรอบใหญ่ของประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในบริบทของ 3 จั...

..อ่านต่อ
หน้า 16 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ