วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

06 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม มีหลักปฏิบัติ 5 ข้อที่ถือเป็นเสาหลัก เสมือนโครงสร้างชีวิตของชาวมุสลิมทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ประกอบด้วยการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การละหมาด การให้ซากัตเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน และการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ข้อสุดท้ายนี้เป็นเรื่องที่ชาวมุสลิมชายหญิงทุกคนที่มีความสามารถ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และทรัพย์สินเพียงพอ ต้องเดินทางไปแสวงบุญที่นครมักกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่พร้อม เช่นไม่...

..อ่านต่อ
06 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      เสน่ห์ของจังหวัดชายแดนใต้ ก็คือ ความงดงามทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ และอยู่ร่วมกันมาช้านาน จนเกิดการผสมผสานกันทางศิลปะ โดยมีประจักษ์พยานที่เด่นชัดอยู่ที่ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ได้แก่ มัสยิดเก่าแก่อายุร่วมสามร้อยปีที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ร่วมกันระหว่างศิลปะไทยพุทธ และไทยมุสลิม มีชื่อว่า มัสยิดนัจมุดดีน หรือ บาโยลางา ตั้งอ...

..อ่านต่อ
06 มี.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างคิด ถ้ามาพบมาคุยกันก็จะเข้าใจกัน  “ตามหลักศาสนาไม่มีคำว่าก่อการร้าย แต่เราทิ้งศรัทธา สันติสุขจึงไม่บังเกิด” ในสภาพสังคมปัจจุบัน คนในสังคมมักใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมัน จึงทำให้ละเลยการพูดคุยหารือ และมีแนวคิดที่แตกแยก นี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้าน จากชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อธิบายได้ดีถึงแนวคิดและความศรัทธาที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากหลักศาสนาที่ครอบคลุมทั้งในระดับวิถีชีวิตและวิถีการอยู่ร่วมกันในชุมชน สังคม และแน่...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบันการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ในสื่อกระแสหลัก เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่คนส่วนใหญ่ได้ผ่านหูผ่านตาและเป็นที่จดจำ มักจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นส่วนมากมีน้อยมาก  ที่จะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสวัสดิภาพของคนในพื้นที่  จึงเป็นภารกิจของคนในพื้นที่ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารอัตลักษณ์เหล่านี้ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ญาลันนันบารู” เป็นภาษายาวีหมายถึงทางสายใหม่ โครงการญาลันนันบารู โครงการดีดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดำเนินการมายาวนานถึง 10 ปีแล้ว จึงมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างทางสายใหม่ของผู้ที่เคยหลงผิดจากยาเสพติด โครงการญาลันนันบารู เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการนี้เริ่มมาต...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไม่มีใครไม่รู้จักกลุ่มกิจกรรมที่ชื่อว่ากาวันกีตอ(KAWANKITA)   กลุ่มหนุ่มสาวคนทำงานจิตอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ซึ่งเกิดจาก   การรวมกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักศึกษาเมื่อปีพ.ศ. 2549 โดยมีแนวคิดต้องการนำประสบการณ์การทำงานวิจัย ของตนเองมาใช้ในการทำงานพัฒนาสังคม แน่นอนว่าสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนั้น     มีปัญหาและอุปสรรคมากมายหลายด้านพวกเขาต้องเผชิญหลายด้าน แต่...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“เคยหลงผิดในสังคมสิ่งเสพติด ทำให้ชีวิตไม่รู้จักว่าอะไรคือเพื่อนที่ดี อยู่มามีกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำใส  มีกิจกรรมบ่อย รู้แต่ไม่เคยสนใจเข้าร่วม แต่เขาสนใจและให้ความสำคัญกับผม ชวนผมเข้าร่วมกิจกรรม เขามีกิจกรรมชื่อว่าเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มาอยู่ด้วย แม้จะไม่ทำให้ผมเลิกเสพยาได้เด็ดขาด แต่ก็ทำให้เสพยาลดลง พอมาอยู่นาน เพื่อนๆ ชี้แนวทางและบอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้ ก็เลยเข้ามาทำกิจกรรมมากขึ้น กิจกรรมที่ทำมาทำให้ผมสนใจ เปลี่ยนจากการอยู่ในสังคมยาเสพติดมาอยู่ในสังคมกิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์ จากที...

..อ่านต่อ
14 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ในระยะหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจได้ลงพื้นที่ทำงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการทำงานของทหาร ในทุกวันนี้ นอกจากจะเน้นยุทธศาสตร์การทหารแล้ว ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการทำงาน ให้สามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ ด้วยการน้อมนำแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นต้นแบบ เช่น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่ตั้งอยู่ที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มีการตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐ...

..อ่านต่อ
05 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ไม่มีใครเข้าใจ “ปัญหา” ได้ดี เท่ากับ ผู้ที่เคยประสบกับ “ปัญหา” และต่อสู้จนสามารถเอาชนะ “ปัญหา” เหล่านั้น คนที่เข้าใจ “ปัญหา” จะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอด หรือสื่อสาร วิธีการในการต่อสู้กับ “ปัญหา” ให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ก่อกำเนิดกลุ่มเยาวชนจู่โจมจิตอาสา       เยาวชนกลุ่มหนึ่ง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เรียกตัวเองว่า เป็นเยาวชนนอกระบบที่อยากทำดีกับสังคม มีการรวมกลุ่มกัน ชื่อว่า “กลุ่มจ...

..อ่านต่อ
03 ก.ย. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      มีสุภาษิตอิสลาม สุภาษิตหนึ่ง ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ถึงแม้ท่านจะมีเงินมากมาย และสามารถซื้ออะไรก็ได้ในโลกนี้ แต่ไม่ว่าท่านจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านไปสู่สวรรค์” เนื่องจากการไปสู่สวรรค์ในศาสนาอิสลามนั้น ชาวมุสลิมจะต้องอาศัยการมีวัตรปฏิบัติตามวิถีทางแห่งอิสลามเท่านั้น จึงจะบรรลุเป้าประสงค์นี้ได้       เมื่อพูดถึงเงิน.....เงินเป็นเพียงสิ่งที่คนในสังคมได้สมมติขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ในทุกระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการแ...

..อ่านต่อ
หน้า 11 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ