วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

14 มี.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

“ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา ไม่มีความรู้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติได้..”       พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบส เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ พระองค์...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ สะท้อนถึงความเป็นจริงในชีวิตมนุษย์ ซึ่งการเป็นโรคย่อมสร้างความทุกข์ให้ผู้ที่เจ็บป่วย และผู้ที่ต้องดูแล ซึ่งนโยบายสาธารณสุขในปัจจุบันได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนอกจากการดูแลความปลออดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ศูนย์การแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยก...

..อ่านต่อ
14 มี.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      โครงการภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ที่ต้องการจะสร้างสันติสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยวิธีการสร้างสื่อที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ และสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ความเป็นม...

..อ่านต่อ
03 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เป็นวาระครบรอบ 11 ปี อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) อุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคแห่งแรก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และ เทศบาลนครยะลา มุ่งหมายเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับเยาวชน และประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมอยู่กันในแหล่งเรียนรู้มีชีวิต แลกเปลี่ยนนวัตกรรมหลากสาขา และร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา จากแต่แรกเริ่ม ที่เก...

..อ่านต่อ
03 ต.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ตามที่รัฐบาลโดยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มหัวใจเดียวกัน คือหนึ่งในองค์กรภาคประชาสังคมต้นแบบ ที่ได้รับงบสนับสนุนจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยเลือก 22 องค์กร จาก 223 องค์กร จากการที่กลุ่มหัวใจเดียวกันได้ทำงานสร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรม ค่ายพัฒน...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความตื่นตัวในการรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น สาเหตุจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้พวกเขาคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น น้องๆ กลุ่ม รด.จิตอาสา โรงเรียนสตรียะลา กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด. ในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ       โรงเรียนสตรียะลานั้นเป็นศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยฝึกนักศึก...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ศูนย์เยาวชนบ้านท่าแรด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นโดยแกนนำจิตอาสาชักชวนเยาวชนในหมู่บ้านท่าแรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา ให้มารวมกลุ่มกันสร้างอาชีพ พลิกชีวิต สร้างโอกาสให้มีอนาคตที่สดใส และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมอีกมากมาย       บ้านท่าแรด หมู่ 2 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นชุมชนสองวิถี ที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหมายถึง ชุมช...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนกว่า 90% นับถือศาสนาอิสลาม เด็ก และเยาวชนส่วนใหญ่จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งที่เป็นโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนี้จะมีระบบการเรียนการสอนตามหลักวิชาการควบคู่ไปกับหลักศาสนา รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามบริบทของสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการนำหลักคำสอนของศาสนามาหล่อหลอมให้บุตรหลานของตนเองเติบโตเป็นคนด...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้แตกต่างกันไป เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างความเข้าใจไม่ใช่เพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นทุกฝ่ายที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนในพื้นที่ หนึ่งในนั้นมีบุคคลคนธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำสตรีทำหน้าที่ตัวกลางคอยประสานงานระหว่า...

..อ่านต่อ
13 มิ.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบกับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษา และด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ อาจทำเด็กบางกลุ่มไม่ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน ทั้งสายสามัญ และสายศาสนา อย่างไรก็ตามมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีห้องเรียนวิถีอิสลาม เปิดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญ และศาสนาควบคู่กันไป จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ นำไปปรับใช้ ครูผู้บูรณาการแก้ไขปัญหา       อาไซน์น่า อับดุลเลาะ อด...

..อ่านต่อ
หน้า 10 จาก 21 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 201 รายการ