วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ 3 จชต.

27 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

This illustration was taken before COVID-19 Pandemic. Education is considered as an important tool to solve problem on insurgency in southern border provinces. However, when considering on this situation and educational management in southern border provinces deeply, it is found that there are many problems including distribution of opportunities, respect to diversity, participation, and reconciliation. These problems are the huge obstacles against educational development in southern border p...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          The problem on poverty has been occurred in Thai society for long peiod causing economical deficiency and insecurity in individual level leading to suffering in living as well as the lack of opportunities to develop quality of life in various dimensions affecting to national development eventually. As a result, it is necessary to accelerate the solution to relive the problem on proverty in Thai society in order to enable Thai people to develop quality of life i...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          To solve any problem in this world, it must be started from understanding occurred problem. Subsequently, solution must be planned. After having solution plan, the following action is taking actions as planned to solve problem. Finally, it is inspection and evaluation whether such solution meets with the goal or not.           However, one thing that is related to problem solving process is supporting data used in all procedures of p...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          Ma Ngei-Khok Muang Community in Pa Ching Sub-District, Chana District, Songkhla Province, is a community with most local people working in agricultural field including Para rubber farms and fruit gardens as well as growing home-grown vegetables as food and products for increasing income. Moreover, local people also assemble to gather local products for processing and increasing value of agricultural products as a group called “Ban Ma Ngei-Khok  Muang...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          Another important problem that is considered as the obstacle against development of dimension on social psychology and economic dimension in southern border provinces is unemployment problem, especially unemployment of juveniles. Based on data from Department of Employment, Ministry of Labor, it was found that southern border provinces like Narathiwat, Pattani, and Yala, had high level of unemployment compared to other provinces in southern region. Moreover, it...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          Aristotle, the great Greek philosopher said that “Human being is social animal.”1 It is because humans need to live together as society. Humans are unable to live alone because they must always do mutual activities and rely on one another. Each human always needs to enhance his/her happiness, confidence, and safety. Therefore, society is the hub of thoughts created by humans to seek for all answers for themselves.         &nbs...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          In southern border provinces, it was found that the target group of most drug trafficking networks consists of juveniles under educational system and non-educational system and unemployed labors. The former guidelines for dealing with drug problem revealed that serious suppression and arresting did not solve this problem. On the other hand, building realization on bad effects of drugs to people in society in order to make them prevent drugs from their soci...

..อ่านต่อ
26 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          The story of Katom is quite interesting because when Katom is unlocked from the list of Narcotics, consumption of Katom that has been normally hidden in the way of life of people becomes legal and herbal plant with new economic opportunity in national level and regional level, especially in southern border provinces. However, there are some concerns on Katom unlocking.           Let’s learn on Katom, a herbal plant, that become...

..อ่านต่อ
04 เม.ย. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พ.อ.หญิง สุดนารี สุนทรเมือง บทนำ           ปรากฏการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติ ปัจจัยหลักที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขของปัญหา คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพของปัญหาสามารถแยกออกเป็น ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งเป็นปัญหาหลักและปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เป็นปัญหาสนับสนุน คอยซ้ำเติมและเสริมให้ปัญหาหลักมีความรุนแรงยิ่งขึ้น1 ปัจจุบัน สถานการณ์ในพื...

..อ่านต่อ
23 มี.ค. 65
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

          ในภาพรวม เมื่อเราพูดถึงเทคโนโลยี เรามักจะเห็นภาพสิ่งใดๆ ที่มนุษย์สร้าง หรือ พัฒนาขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งชิ้นงาน หรือ วิธีการ หรือ กระบวนการ เพื่อใช้แก้ไขปัญหา หรือ ตอบสนองความต้องการ หรือ เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของมนุษย์ และส่งผลให้ชีวิตของคนเราให้ดีขึ้น           หากเรามองเทคโนโลยีแบบเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละด้าน ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เราจะเห็นได้ว่าในโลกปัจจุบันหน่วย...

..อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 30 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 296 รายการ