ประเด็นข่าวที่มีอิทธิพลกับการรับรู้ของประชาชนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน

Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

Comment