SOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOKSOUTHDEEPOUTLOOK

แต่งตั้ง'รอง ผบก.-สว.'สตม.,บช.ปส.,บช.ส.

December 06, 2012

 

คำสั่ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ที่ 275/2555 จำนวน 21 ราย
พ.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบก.ตม.3 เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ. พีระพล ตรีเพ็ชร รอง ผบก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบก.ศทส.ตม. เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ รอง ผบก.ตม.2 เป็นรอง ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.ชำนาญ ถนัดหนังสือ ผกก.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.4
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.1 พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 เป็น ผกก.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
พ.ต.อ.รณกร ฤทธิรงค์ ผกก.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.สตม. พ.ต.อ.วิรัช ปังฉิม ผกก.ฝอ.บก.สส.สตม. เป็น ผกก.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. พ.ต.อ.อนุชา กิตติวิภาต ผกก.3 บก.ตม.1 เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.กัมพล น้อยท่าทอง รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.1 เป็น รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 พ.ต.ท.จันทร์ชัย แดงประเสริฐ รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.2 บก.ตม.1 พ.ต.ท.พอพล อุทัยภพ สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 เป็น สว.กก.1 บก.สส.สตม. พ.ต.ท.ศุภชัย พละเดช สว.กก.3 บก.ตม.1 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.สมเดช ประกอบผล สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 เป็น สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6 พ.ต.ท.สุทิน
จันทร์แดง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.กก.2 บก.ตม.1 เป็น พ.ต.ท.หญิงวัชรี ปั้นทอง รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.1 บก.ตม.1 พ.ต.ท.หญิงวัณณวรางค์ อภิชาติเสนีย์ รอง ผกก.2 บก.ตม.1 เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ต.พิชิต แจ้งคา สว.กก.1บก.สส.สตม. เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 พ.ต.ต.สุรชัย พงษ์สวัสดิ์ สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 เป็น สว.ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 พ.ต.ต.หญิงชฎาพร ทองเกิด
สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ฝอ.7บก.อก.สตม. พ.ต.ต.หญิงทิพวรรณ โยมา สว.ฝอ.บก.ตม.2 เป็น สว.กก.3 บก.ตม.1
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ที่ 276/2555 จำนวน 47 ราย
พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.พิสิทธิ์ บัวดิษฐ์ ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4 เป็น รอง ผบก.ศทส.ตม. พ.ต.อ.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 เป็น รอง ผบก.อก.สตม. พ.ต.อ.วีรพล เจริญศิริ ผกก.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 เป็น รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.ท.โกวิทย์ ม่วงนวล รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 เป็น ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ดีสุข พงส.ผู้ชานาญการพิเศษ บก.สส.สตม. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.6 พ.ต.ท.พงษ์นคร นครสันติภาพ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.สตม. เป็น ผกก.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 พ.ต.ท.สุนทร อรุณนารา รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.สุพล นาคสุข รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.2
พ.ต.ท.อภิมุข กานตยากร รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.หญิงพัชรา มิ่งไม้ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม. เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์ สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.4 พ.ต.ท.ธนะเมศฐ์ ธัญญโชติอนันท์ สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 เป็น รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 พ.ต.ท.ธรา สรณารักษ์ สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 พ.ต.ท. ระพีพัฒน์ อุตสาหะ สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 พ.ต.ท.สังวรณ์ แพรเงิน สว.ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 เป็น รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 พ.ต.ท.สุทธิสุนทร ซ้ายขวัญ สว.ฝอ.บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.อนุสรณ์ ธุวสินธุ์ สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิงชลทิชา จันทรบุตร สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
พ.ต.ท.หญิงเดโชพร สังข์ทอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท. หญิงทิพย์วัน คิ้วสุวรรณสุข สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิงเพ็ญสิรี พันธะจินาธัช สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 เป็น รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 พ.ต.ท.หญิงศศิธร ไพโรจน์ สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.6 พ.ต.ท.หญิงอังศุวรรณ รัตนานนท์ สว.กก.2 บก.ตม.1 เป็น รอง ผกก.2 บก.ตม.1 ร.ต.อ.จีรศักดิ์ ไล้ทองคา รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 เป็น สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 ร.ต.อ.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 ร.ต.อ.ปณิธาน ชุมทอง รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ร.ต.อ.พรต เศรษฐกร นว.(สบ 1) ผบก.สส.สตม. เป็น สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 ร.ต.อ.พิสิษฐ คามุงคุณ รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
ร.ต.อ.สาโรจน์ ติระกิจพาณิชย์ รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 ร.ต.อ.สุระศักดิ์ ใจดี รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 ร.ต.อ.อติศักดิ์ ปัญญา รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ร.ต.อ.เอกฤทธิ์ พหลเวชช์ รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิงขนิษฐา เลิศวรรณเอก รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิงชัญญา พรหมวารี รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่านตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิง ธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัติ รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 เป็น สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิงผุสดี ธรรมศักดิ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิงเพชรลัดดา ธรรมขันธ์ รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิงรัสรินทร์ ธีรพัฒน์ธนากูล รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
ร.ต.อ.หญิงวัชรี หยงสตาร์ รอง สว.ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ บก.ตม.6 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิงศรัญญา เรืองวัฒนานนท์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิงสิริกาญจน์ ภู่ชัย รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.2 ร.ต.อ.หญิงสุดารัตน์ ลวดเงิน รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. ร.ต.อ.หญิงสุรีย์พร มาตร์ภูธร รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 เป็น สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 ร.ต.อ.หญิงสุวรรณี ภูตะลา รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 เป็น สว.ฝอ.บก.ตม.3 ร.ต.อ.หญิงอารีย์ รักการแพทย์ รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 เป็น สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ที่ 277/2555 จำนวน 36 ราย
พ.ต.อ.ประยุทธ ชมมาลี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผบก.ตม.6 พ.ต.อ.ประสาน บุญเหมือน รอง ผบก.ภ.จว.ตราด เป็น รอง ผบก.ตม.2 พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รอง ผบก.น.8 เป็น รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.วจ. เป็น รอง ผบก.ตม.5 พ.ต.อ.อาณัติ ภุมรินทร์ นว.(สบ 5) ผบ.ตร. เป็น รอง ผบก.ตม.3
พ.ต.อ.ธนะศักดิ์ วงศ์ลือเกียรติ ผกก.(ทนท.นรพ.กอ.รมน.) สกพ. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตม.5 พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด นว.(สบ 4) รอง ผบ.ตร. เป็น ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 พ.ต.อ.ประจักษ์ อวัยวานนท์ ผกก.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา เป็น ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5พ.ต.อ.สัญชัย โชคขยายกิจ นว.(สบ 4) ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็น ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 พ.ต.อ.สุเทพ กอไพบูลย์กิจ ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.6 จต. เป็น ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
พ.ต.อ.หญิงเอกอาภา ตันศิริ ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. เป็น ผกก.3 บก.ตม.1 พ.ต.ท.ดุสิตานนท์ ทาดี รอง ผกก.3 บก.ปอท. เป็น สวญ.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 พ.ต.ท.นพดล รักชาติ รอง ผกก.ฝอ.พธ. เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.รุจพงศ์ สารวนางกูร รอง ผกก.2 บก.ปคม. เป็น รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 พ.ต.ท.ฤทธิดล ธีรเนตร รอง ผกก.จร.สน.ดอนเมือง เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.สตม. พ.ต.ท.วัลลภ กังธาราทิพย์ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี เป็น รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 พ.ต.ท.ศุภชาติ เวชพร ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ที่ปรึกษา(สบ 10) เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. พ.ต.ท.หญิงนภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สท. เป็น รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 พ.ต.ท.หญิงบุศรา จงรักชอบ ผู้ช่วย นว.(สบ 3) รอง ผบ.ตร. เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 พ.ต.ท.เชาว์วัย ศานกมล พงส.ผู้ชำนาญการ สน.พลับพลาไชย 1 เป็น พงส.ผู้ชานาญการ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.
พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ สว.จร.สน.หนองจอก เป็น สว.กก.2 บก.ตม.1 พ.ต.ท.มนตรี ธรรมกูล สว.งานสถิติและวิจัยอุบัติเหตุ กก.5 บก.จร. เป็น สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 พ.ต.ท.สุชาติ แสงนิล สวป.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี เป็น สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา สว.สส.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 พ.ต.ท.เอกนรินทร์ สุวรรณทา สว.จร.สน.พระราชวัง เป็น นว.(สบ 2) ผบช.สตม. พ.ต.ต.ชาตรี ชูแก้ว ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ผู้ช่วย ผบ.ตร.
เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 พ.ต.ต.ชาตเวท พงษ์ศักดิ์ นว.(สบ 2) ผบช.ศชต. เป็น สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 พ.ต.ต.ชิติพัทธ์ ยางสวย สว.อก.สภ. หอคา จว.บึงกาฬ เป็น สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 พ.ต.ต.ธีรร์ชสิษ เจี่ยงเพ็ชร สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต เป็น สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 พ.ต.ต.นันทวุฒิ รอดมณี สว.ฝอ.ยศ. เป็น สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
พ.ต.ต.นุพงศ์ พรหมภานุเสถียร สวป.สน.บางกอกใหญ่ เป็น สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 พ.ต.ต.เมธา โคตร์สันเทียะ นว.(สบ 2) ผบช.ประจา สง.ผบ.ตร.(ทนท.นสช.) เป็น สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 พ.ต.ต.ศยธน กระบิน ผู้ช่วย นว. (สบ 2) ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 พ.ต.ต.สัญญา หาญวณิชานนท์ สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. เป็น สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 พ.ต.ต.หญิงจุฑาภา สุวรรณทา สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. เป็น สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. พ.ต.ต.หญิงธิดารัตน์ อิฐสุวรรณ สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. เป็น สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ที่ 255/2555 จำนวน 49 ตำแหน่ง
พ.ต.อ.ฉัตรชัย ศิริทรัพย์ รอง ผบก.ปส.1 เป็น รอง ผบก.ปส.4 พ.ต.อ.ชาตรี ไพศาลศิลป์ รอง ผบก.ปส.1 เป็น รอง ผบก.ปส.2 พ.ต.อ.สุพิชญ์ ลิมปาภรณ์ รอง ผบก.ปส.2 เป็น รอง ผบก.ปส.3 พ.ต.อ.พีรวัส บุญลอย ผกก.ฝอ.บก.ปส.4 เป็น รอง ผบก.อก.บช.ปส. พ.ต.อ.ภาคภูมิ สุนทรศร ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. เป็น รอง ผบก.ขส. พ.ต.อ.วรวิทย์ ไวถนอมสัตว์ ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส. เป็น รอง ผบก.ปส.1 พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติอัมพานนท์ ผกก.3 บก.ปส.1 เป็น รอง ผบก.ปส.2 พ.ต.อ.ณัทณพงศ์ หลิ่มวิรัตน์ ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. เป็น ผกก.3 บก.ปส.4 พ.ต.อ.วศิน สาทรกิจ ผกก.ฝอ.บก.ปส.2 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปส.4 พ.ต.อ. เสวี ยะสวัสดิ์ ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ปส. เป็น ผกก.3 บก.ปส.1 พ.ต.ท.ชัยเกตุ ต่อหยกสกุลชัย
พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 เป็น ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.หญิง ปัฐมาภรณ์ สุชาโต รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. เป็น ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. พ.ต.ท.หญิง สมศรี สุริยะวงศ์กุล รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. เป็น ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ เตียสวัสดิ์ รอง ผกก.2 บก.ปส.4 เป็น ผกก.ฝอ.บก.ปส.2 พ.ต.ท.ชวินทร์ น้อยสำราญ รอง ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. พ.ต.ท.ธีราณัติ เกตุมี รอง ผกก.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ขส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.นิมิต ชิตเจริญ พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.2 เป็น พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 พ.ต.ท.ภวินทร์ ภานุมาส รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. เป็น รอง ผกก.2 บก.ปส.4 พ.ต.ท.ลือชัย นนท์ปฏิมากุล รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. เป็น รอง ผกก.2 บก.ปส.1 พ.ต.ท.อิทธิพล จันทร์ศรีบุตร รอง ผกก.2 บก.ปส.3 เป็น รอง ผกก.1 บก.ปส.1
พ.ต.ท.อุดมรัตน์ อิทธิโสภาพันธุ์ รอง ผกก.2 บก.ปส.1 เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. พ.ต.ท.ไกรศักดิ์ วงค์ดำเนิน สว.กก.3 บก.ปส.2 เป็น รอง ผกก.3 บก.ปส.2 พ.ต.ท.จรูญรัตน์ บุญเลิศ สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.ดาวิทย์ วิมลสูตร์ สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ขส. เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานเทคโนฯ บก.ขส. พ.ต.ท.เทพวิฑูร ฉางข้าวไชย สว.กก.2 บก.ปส.3 เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. พ.ต.ท.ธานินทร์ สุขสวัสดิ์ พงส.ผนก.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 เป็น พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 พ.ต.ท.นพพร คำแสน พงส.ผนก.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 เป็น พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 พ.ต.ท.ประเสริฐ ทรายเหนือ สว.กก.2 บก.ปส.3 เป็น รอง ผกก.2 บก.ปส.3 พ.ต.ท.หญิง วราพร สายยศ สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.สุทธิรัฐ โทจำปา สว.กก.2 บก.ปส.4 เป็น รอง ผกก.3 บก.ปส.4 พ.ต.ท.อดุลย์ เชื้อชั่ง พงส.ผนก.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.2 เป็น พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.2 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ล้อมสมบูรณ์ สว.ฝอ.บก.ปส.1 เป็น สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ กุลวุฒิ สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. เป็น สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.หญิง ณัฐภาวี เกตุภู่ สว.ฝอ.บก.ปส.4 เป็น สว.ฝอ.บก.ขส. พ.ต.ท.หญิง พรรณี เริงฤทธิ์ สว.ฝอ.บก.ปส.2 เป็น สว.ฝอ.บก.ปส.1 พ.ต.ต.วรกิตติ์ คูหาวันต์ สว.กก.ปพ.บช.ปส. เป็น สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. พ.ต.ต.สิทธิเดช เรืองสม สว.กก.2 บก.ปส.1 เป็น สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ต.สุเนตย์ สีชำนาญ สว.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส. เป็น สว.กก.ปพ.บช.ปส. พ.ต.ท.หญิง สุรัชนี ธารีไทย สว.ฝอ.บก.ขส. เป็น สว.ฝอ.บก.ปส.4 ร.ต.อ.หญิง กฤษณา จิยิพงศ์ รอง สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ปส. เป็น สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส.
ร.ต.อ.เกษม ปั้นมา รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 เป็น สว.ฝอ.บก.ปส.2 ร.ต.อ.ไกรเนตร ปะมะโข รอง สว.กก.2 บก.ปส.3 เป็น สว.กก.2 บก.ปส.3 ร.ต.อ.ชำนุ พิมพ์หนู รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 เป็น สว.กก.1 บก.ปส.2 ร.ต.อ.ปัญญา แดงมูล รอง สว.กก.2 บก.ปส.3 เป็น สว.กก.2 บก.ปส.3 ร.ต.อ.พาโชค อันทะจักร์ รอง สว.กก.3 บก.ปส.2 เป็น สว.กก.3 บก.ปส.2 ร.ต.อ.วีระ ฮะทะโชติ รอง สว.กก.1 บก.ปส.4 เป็น สว.กก.3 บก.ปส.4 ร.ต.อ.สาคร บุญวาส รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส. เป็น สว. กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 ร.ต.อ.อดิลก วิจาระจักร์ รอง สว.กก.3 บก.ปส.3 เป็น สว.กก.3 บก.ปส.4 ร.ต.อ.อนุวัฒน์ ขวัญเมือง รอง สว.กก.2 บก.ปส.4 เป็น สว.กก.2 บก.ปส.4
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ที่ 256/2555 จำนวน14 ตำแหน่ง
พ.ต.อ.ภานุเดช บุญเรือง รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 เป็น รอง ผบก.ปส.3 พ.ต.อ. อธิศวิส กมลรัตน์ รอง ผบก.ตม.2 เป็น รอง ผบก.ปส.1 พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช รอง ผบก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผบก.ปส.1 พ.ต.อ.จิระศักดิ์ มีสัทธรรม ผกก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ. เป็น ผกก.2 บก.ปส.4 พ.ต.อ.ถวัลย์ พวงเกษม ผกก.สน.หนองค้ำงพลู เป็น ผกก.1 บก.ปส.2 พ.ต.อ.นพดล นิลมานนท์ ผกก.ฝอ.ศพฐ.5 เป็น ผกก.2 บก.ปส.2 พ.ต.อ.นิรันดร์ ตันศรีสกุล ผกก.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. เป็น ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ปส. พ.ต.อ.อรุณ อมรวิริยะกุล นว.(สบ 4) รอง ผบ.ตร. เป็น ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.ชวลิตด์ สืบสายไทย พงส.ผนพ.สน.ท่าเรือ เป็น พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.1 พ.ต.ท.ประสงค์ อานมณี รอง ผกก.ป.สน.บางยี่ขัน เป็น รอง ผกก.3 บก.ปส.4 พ.ต.ท.รัชพล พูลเกิด พงส.ผนพ.สน.ประชาชื่น เป็น พงส.ผนพ.กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.4 พ.ต.ท.อนุรักษ์ ประดับมุข รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.โอม อันตรเสน รอง ผกก.ป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท เป็น รอง ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ต.จักรภพ ศิลาทอง สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป.สง.ก.ตร. เป็น สว.กก.2 บก.ปส.1
คำสั่งกองบังคับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ที่ 75,138,122/2555 จำนวน 6 ตำแหน่ง
พ.ต.อ.ธนเสฏฐ์ จิระฤทธิพันธุ์ ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. เป็น ผกก.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.หิรัญ จันทร์เชย สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. เป็น สว.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส. พ.ต.ท.ชนะ ลักษณะปรีชา รอง ผกก.1 บก.ปส.1 เป็น รอง ผกก.3 บก.ปส.1 พ.ต.ท.เชิงศักดิ์ เอิบอาบ รอง ผกก.3 บก.ปส.1 เป็น รอง ผกก.1 บก.ปส.1 พ.ต.ต.โดมฤทธิ์ ศรีพิณเพราะ สว.กก.2 บก.ปส.2 เป็น สว.กก.3 บก.ปส.2 พ.ต.ต.ศักรินทร์ เกิดสำอางค์ สว.กก.1 บก.ปส.2 เป็น สว.กก.2 บก.ปส.2
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ 437/2555 พ.ต.อ.กฤษณะ สินธุเดชะ รอง ผบก.กชข.บช.ส. เป็น รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.ณรงค์รัชช์ ดำขำ รอง ผบก.ส.2 เป็น รอง ผบก.ส.1 พ.ต.อ.พัชรินทร์ เพชรเรียง รอง ผบก.ศพข.บช.ส. เป็น รอง ผบก.ส.3 พ.ต.อ.วชรพร กลัมพากร รอง ผบก.ส.3 เป็น รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบก.อก.บช.ส. เป็น รอง ผบก.ศพข.บช.ส. พ.ต.อ.สัญญา ทองบุศย์ รอง ผบก.ส.2 เป็น รอง ผบก.กชข.บช.ส. พ.ต.อ.เกื้อบุญ สงฆ์เจริญ ผกก.4 บก.ส.1 เป็น รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.สุรชาติ มณีจักร ผกก.3 บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. พ.ต.อ.ตรรกพร สุขโชคศิริชัยพร ผกก.1 บก.ส.2 เป็น ผกก.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. พ.ต.อ.จรูญ ไพลดำ ผกก.6 บก.ส.1 เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 พ.ต.อ.สันต์ชัย มัยญะกิต ผกก.2 บก.ส.1 เป็น ผกก.2 บก.ส.2 พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์ ผกก.2 บก.ส.2 เป็น ผกก.2 บก.ส.1 พ.ต.อ.เสริมพงศ์ กำพุสิริ ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. เป็น ผกก.5 บก.ส.3 พ.ต.อ.หญิง กรกาญจน์ อรุณปลอด ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 เป็น ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ รอง ผกก.6 บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.
พ.ต.ท.พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 เป็น ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.รังสรรค์ วรรณศรี รอง ผกก.1 บก.ส.1 เป็น ผกก.3 บก.ส.3 พ.ต.ท.วินัย สมนึก รอง ผกก.1 บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.3 พ.ต.ท.สมเกียรติ นิ่มไพบูลย์ รอง ผกก.1 บก.ส.2 เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน บก.ส.4 พ.ต.ท.จักรเทพ กุญชร ณ อยุธยา รอง ผกก.6 บก.ส.3 เป็น รอง ผกก.6 บก.ส.1 พ.ต.ท.เชฎฐพร วรผลึก รอง ผกก.6 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.1 บก.ส.2 พ.ต.ท.มนตรี สังข์ยิ้ม รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.มลยา โต๊ะเส็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.2 เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4 พ.ต.ท.วาทิต อิฎฐกุล รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.4 เป็น รอง ผกก.2 บก.ส.2 พ.ต.ท.อตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา รอง ผกก.3 บก.ส.2 เป็น รอง ผกก.2 บก.ส.3 พ.ต.ท.หญิง ภารดี อินทรกำแพง รอง ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. พ.ต.ท.หญิง ภัทรวลัย แสงสุริยฤทธิ์ รอง ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.2 พ.ต.ท.หญิง อาภาศิริ เจียรสำราญ รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.3 พ.ต.ท.ณัฐภัทร มาตย์สร้อย สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 พ.ต.ท.วัลลภ วรรณกูล สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. เป็น รอง ผกก.6 บก.ส.3
พ.ต.ท.วิวัฒน์ พิทักษ์ สว.กก.3 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.6 บก.ส.3 พ.ต.ท.สิทธิชน อังศุศาสตร์ สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.1 บก.ส.3 พ.ต.ท.สุพจน์ ศรีสนั่น สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวการก่อการร้ายสากล บก.ส.4 เป็น รอง ผกก.2 บก.ส.1 พ.ต.ท.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.กฤษณะ เตชะตรีโลจนะ สว.กก.3 บก.ส.1 เป็น สว.กก.1 บก.ส.3 พ.ต.ต.กุณฑ์ฤทธิ์ หาญจริง สว.กก.3 บก.ส.3 เป็น สว.กก.4 บก.ส.1 พ.ต.ท.ทวีป วราพงศ์คีรี สว.กก.5 บก.ส.2 เป็น สว.กก.2 บก.ส.1 พ.ต.ต.ทิวา สัมมพรต สว.กก.6 บก.ส.3 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.2 พ.ต.ท.ธนกร พัฒนนันแก้ว สว.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.2 เป็น สว.กก.4 บก.ส.1 พ.ต.ท.ธนวรรธน์ ธนะนิมิตร สว.กก.5 บก.ส.1 เป็น สว.กก.5 บก.ส.2 พ.ต.ท.ปพนธรรม์ กิจไชยพร สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพข.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. พ.ต.ท.ประเชิญ อรชร สว.กก.2 บก.ส.3 เป็น สว.กก.3 บก.ส.1 พ.ต.ต.ปริญญา เหมมาชูเกียรติกุล สว.กก.5 บก.ส.3 เป็น สว.กก.5 บก.ส.1 พ.ต.ท.ภูริภัทร ภิรมย์ภู่ สว.กก.4 บก.ส.1 เป็น สว.กก.1 บก.ส.2 พ.ต.ท.วิชิต โพธิรัตนวงศ์ สว.กก.3 บก.ส.2 เป็น สว.กก.3 บก.ส.3
พ.ต.ท.วินัย แช่มโชติ สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.ศึกษา อุ่มเจริญ สว.กก.4 บก.ส.1 เป็น สว.กก.4 บก.ส.3 พ.ต.ท.สมบูรณ์ บุญโสภาพ สว.กก.3 บก.ส.1 เป็น สว.กก.5 บก.ส.3 พ.ต.ท.สมพงษ์ อุตสาหะฐานะ สว.กก.3 บก.ส.1 เป็น สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.สมยศ ปองเสงี่ยม สว.กก.6 บก.ส.1 เป็น สว.กก.6 บก.ส.3 พ.ต.ท.สรกฤช เฉลิมชัย สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.กก.5 บก.ส.2 พ.ต.ต.หญิง รัชฎาพร ลีลาโศภิน สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพข.บช.ส. ร.ต.อ.ดุสิต ส่งแสง รอง สว.กก.3 บก.ส.2 เป็น สว.กก.3 บก.ส.2 ร.ต.อ.นิธิธรรม ศุนาลัย รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. เป็น สว.กก.1 บก.ส.1 ร.ต.อ.ประวิทย์ ทองจะโปะ นว.(สบ1) ผบก.ส.1 เป็น สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ.ยุทธศักดิ์ คำศักดิ์ดา รอง สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.กก.3 บก.ส.1 ร.ต.อ.วัทธิกร ไชยสงค์ รอง สว.กก.4 บก.ส.3 เป็น สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. ร.ต.อ. วีรชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รอง สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.1 ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ อ่อนสง รอง สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.กก.1 บก.ส.1 ร.ต.อ.หฤษฎ์ เดชกำแหง รอง สว.กก.1 บก.ส.1 เป็น สว.กก.6 บก.ส.1 ร.ต.อ.หญิง ฉันสินี ไชยรักษ์ รอง สว.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.3 เป็น สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ 438/2555
พ.ต.อ.นิติพัฒน์ จารุเรืองพงศ์ รอง ผบก.ปปป. เป็น รอง ผบก.ส.2 พ.ต.อ.หญิง นิรมล แก้วผลึก รอง ผบก.อต. เป็น รอง ผบก.อก.บช.ส. พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9 เป็น ผกก.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. พ.ต.อ.ชวาล เพ็ญพานิช ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม. เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.ส.2 พ.ต.อ.ปกปภพ บดีพิทักษ์ ผกก.สส.ภ.จ.นนทบุรี เป็น ผกก. บก.ส.1 พ.ต.อ.วรา เวชชาภินันท์ ผกก.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็น ผกก.4 บก.ส.1 พ.ต.อ.สมเกียรติ แก้ววิเศษ ผกก.ฝ่ายพัฒนา 2 วพ.รพ.ตร. เป็น ผกก.1 บก.ส.2 พ.ต.อ.สุระพันธุ์ ไทยประเสริฐ ผกก.สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็น ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.ชัฎฐ นากแก้ว รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 เป็น รอง ผกก.4 บก.ส.1 พ.ต.ท.แดนไทย ปลั่งดี รอง ผกก.4 บก.ปอศ. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.ประภาวิน ฉายโฉมเลิศ สวญ.สภ.โรงช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผกก.3 บก.ส.2 พ.ต.ท.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผกก.ป.สน.ดอนเมือง เป็น รอง ผกก.3 บก.ส.3 พ.ต.ท.มานพ มีแสง รอง ผกก.4 บก.รน. เป็น รอง ผกก.1 บก.ส.3 พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ เปาอินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.วังเหนือ จ.ลำปาง เป็น รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. พ.ต.ท.หญิง ปราณี ปัดตะคุ รอง ผกก.ฝอ.สลก.ตร. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.
พ.ต.ท.กิตติภพ อนุวงศ์วรเวทย์ สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. เป็น สว.กก.4 บก.ส.2 พ.ต.ท.ฐาณาพัฒน์ ชาครจิรเกียรติ สวป.สภ.สะเดา จ.สุรินทร์ เป็น สว.กก.6 บก.ส.1 พ.ต.ท.ธนากร วงศ์ศิริลักษณ์ สว.ตม.จ.นนทบุรี บก.ตม.3 เป็น สว.กก.1 บก.ส.1 พ.ต.ท.พีรเดช เจิมไทย สว.สส.สภ.บ้านนา จ.นครนายก เป็น สว.กก.2 บก.ส.3 พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ บุญประวัติ สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 เป็น สว.กก.5 บก.ส.3 พ.ต.ต.ชัยพันธ์ นุกูลกิจ นว.(สบ 2) จตร.(สบ 8) เป็น สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. พ.ต.ต.ดิเรก รัตนอุดมพล สว.กก.1 บก.สส.ภ.9 เป็น สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. พ.ต.ต.เศรษฐวัฒน์ พิเนตรบูรณะ สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 ทว. เป็น สว.กก.2 บก.ส.1 ร.ต.อ.ครรชิตพล กึนอ สว.กก.ชถ.2 บก.สส.ศชต. เป็น สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 ร.ต.อ.ดุษฎี ศีลตระกูล สว.กก.ชถ.2 บก.สส.ศชต. เป็น สว.กก.5 บก.ส.1 ร.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ สว.กก.ชถ.2 บก.สส.ศชต. เป็น สว.กก.5 บก.ส.1 ร.ต.อ.อิทธิพล อิทธิพรทรากูล สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต. เป็น สว.กก.4 บก.ส.1
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ 439/2555 ร.ต.อ.โชติช่วง รัศมี รอง สว.กก.สส.บก.น.1 เป็น นว.(สบ 2) ผบช.ส.ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


Editorial loading

SOUTH PEACE

SBPAC

ISRA NEWS

DEEP SOUTH WATCH

© 2010-2016 SOUTHDEEPOUTLOOK.COM. All Rights Reserved. E-Mail: info@southdeepoutlook.com