วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศปบ.จชต. รับไม้ต่อ ศธ. เดินหน้ายกระดับพัฒนา

 11 เม.ย. 2562 04:24 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

การศึกษาแดนใต้-ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ผลักดันเยาวชนทุกพื้นที่สู่การเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เป็นส่วนสาคัญในการสร้างความมั่นคง ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยเฉพาะโอกาส ทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ภาครัฐกาลังเดินหน้า พัฒนาและหาทางช่วยเหลือ โดยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชน และเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า"จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
การแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่ นอกระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในงานที่รัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)ที่ขับเคลื่อนโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งผลการดำเนินโครงการแก้ปัญหาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยสามารถให้ความช่วยเหลือประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3-18 ปี ได้จำนวนทั้งสิ้น 41, 231 คน คิดเป็นร้อยละ 92.53 ส่วนประชากรวัยเรียน อีกร้อยละ 7.47 ที่เหลืออยู่หน่วยงานทางการ ศึกษากำลังเร่งรัดพิจารณาหาแนวทางและวิธีการ ที่จะติดตามนำประชากรวัยเรียน กลุ่มนี้กลับเข้าระบบการศึกษาให้ได้ครบทุกคน พร้อมจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้ได้เรียน จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีงานทำ ไม่ว่าจะเข้าเรียนในระบบ หรือนอกระบบ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาตลอดจนระดับอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้สโลแกนที่ว่า "จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)"
คอลีเยาะ วานิ ครู กศน. อ.ยะรัง กล่าวว่า "ประสบการณ์งานติดตามเด็กตกหล่น ก็พบว่าหลายรายได้รับผลกระทบ จากที่ครอบครัวมีรายได้น้อย ครอบครัว เด็กมีปัญหาการเงินไม่สามารถส่งให้เรียนต่อได้ครูได้แนะนำให้น้องเข้ามาเรียน กศน. ยะรัง และตอนนี้เด็กกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของครูที่สามารถดึงนักศึกษา ที่ไม่มีโอกาสเรียนได้กลับเข้าสู่ระบบ การศึกษาอีกครั้ง"
ซาวารี โดดาซอ นักศึกตกหล่น กศน.อ.ยะรัง เปิดเผยว่า "ตอนนั้นทางบ้าน ไม่มีเงินส่งเสียให้เรียน ต้องตัดสินใจตาม พ่อแม่ไปทำงานที่มาเลเซีย ทำได้อยู่ 7 ปี เหนื่อยมาก ก็กลับมาหางานที่บ้าน และได้มาเจอครู กศน. ที่ชวนให้กลับไปสมัครเรียนต่อ รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆ ตั้งใจ จะเรียนให้ดีที่สุด เพื่อในอนาคตเรียนจบมา จะได้มีงานดีๆ มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่จะได้ไม่เหนื่อย"
นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายผลงาน อันเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของ ศูนย์ประสานงานและบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)ในการดำเนินการบริหารการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลำ สร้างความเท่าเทียมตลอดจนมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมดังเจตนารมณ์ที่ว่า "จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง" เพื่อวางรากฐานการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ ด้วยพลเมือง ที่มีศักยภาพความรู้ ความสามารถไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงศึกษาธิการ

บรรยายใต้ภาพ
คอลีเยาะ วานิ ครู กศน. อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ซาวารี โดดาซอ นักศึกษาตกหล่น กศน. อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
--จบ--

--มติชน ฉบับวันที่ 12 เม.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--
News Code: das edu g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related