วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปัตตานีประชุม จัดค่ายพักพิง เพื่อการบำบัด

 11 ม.ค. 2562 06:23 น. | หมวดหมู่ ยาเสพติด
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp35) จ.ปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแมมะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ปัตตานี นายอดุลย์ หมีดเส็นนายอำเภอเมืองปัตตานี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ปัตตานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม และนายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัด จ.ปัตตานี กล่าวรายงาน ที่ห้องน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี
สำหรับการประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp35)ในครั้งนี้ มีการชี้แจงหลักสูตรจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) โดย นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี การชี้แจงระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี โดยนางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี และมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดตามคณะกรรมการดำเนินการจัดค่าย 6 ด้าน รวมทั้งนำเสนอผลการระดมความคิด
ทั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดของการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่ จ.ปัตตานี และผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดตามเป้าหมายในแต่ละด้าน

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related