วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กรมท่าอากาศยาน เร่งเดินหน้าสร้างท่าอากาศยานเบตง ตั้งเป้าเปิดบริการ ปี 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว-การค้า 3 จังหวัดชายแดนใต้

 14 มี.ค. 2562 03:46 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ชู "เบตง" เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
"เบตง" เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย และเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน ซึ่งภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการ ให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ในวงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (2559 - 2562) ให้เป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 สังกัดกรมท่าอากาศยาน เพื่อส่งเสริมการคมนาคมและการเดินทางสู่ "เบตง"
ท่าอากาศยานเบตง มีการดำเนินงานในส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ พร้อมสายพานรับสัมภาระ พื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารขาออกได้จำนวน 300 คน/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ 876,000 คนต่อปี งานก่อสร้างทางวิ่ง (Run way) ขนาด 30X2,100 เมตร ทางขับ (Taxi Way) ประกอบด้วย ทางขับ A ขนาด 18X587 เมตร ทางขับ B ขนาด 18X115 เมตร และลานจอดเครื่องบิน ขนาด 94X180 เมตร สามารถจอดอากาศยานขนาดใหญ่แบบแอร์บัส เอ-319 , เอ-320 และโบอิ้ง 737 ได้จำนวน 3 ลำ ในเวลาเดียวกัน
สำหรับสายการบินที่จะมาเปิดให้บริการที่ท่าอากาศยานเบตงนั้น ในระยะแรกด้วยข้อจำกัดของขนาดรันเวย์ เครื่องบินที่จะมาลงที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ จะเป็นเครื่องบินขนาดเล็ก เช่น เครื่องบินแบบใบพัด ATR 72 หรือ Q-400 ประมาณ 80 ที่นั่ง โดยขณะนี้มีสายการบินทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ เช่น สายการบินนกแอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินมาลินโด้แอร์ ฯลฯ
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเบตงก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2563 จะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา และเชื่อมต่อการเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นส่งเสริมคุณภาพชีวิต และกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้ "เบตง" เป็นเมืองต้นแบบที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน นำไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศต่อไป

ที่มา: ไทยโพสต์
News Code: das eco g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

Comment
Related