วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

คอลัมน์: ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา: สอศ.น้อมนำพระราโชบายสร้างคนดีมีคุณธรรม ผ่านโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ฯภาคใต้ชายแดน (จบ)

 05 ต.ค. 2561 03:00 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เสกสรร สิทธาคม seksan2493@yahoo.com
"...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจ ทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น."
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530
พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ที่ดูแลการอาชีวศึกษา เปิดเผยหลังการเป็นประธานประชุมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (ภาคใต้ชายแดน) ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลาเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาว่า การขับเคลื่อนโครงการสิ่งประดิษฐ์ฯในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ณวิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัดยะลา เป็นการจับคู่ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการเจรจาซื้อขาย ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ตลอดจนการให้คำแนะนำจากสถานประกอบการเป็นผลงานอันเกิดจากฝีมือเยาวชนที่เมื่อเข้าศึกษาในอาชีวะแล้วได้ลงมือฝึกฝนการปฏิบัติอาชีพโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นย้ำรากฐานการใช้ชีวิตในสังคมโดยรวมคือไม่ตกอยู่ในความโลภ มีความเพียร รู้รักสามัคคีมีเมตตากรุณา ยึดมั่นในความกตัญญูรู้คุณเป็นต้น มีวัตถุประสงค์สำคัญการปลูกฝังความเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นพัฒนาทักษะฝีมือทางอาชีพ เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาในสาขาที่เรียน ให้สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นหัวใจที่สำคัญของการจัดงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ซึ่งสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ต่อยอดได้ ทั้งนี้ผลจากความร่วมมือในการพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จะช่วยนำพาประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.)กล่าวว่า การจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา (ภาคใต้ชายแดน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 ผลงาน มีสถานประกอบการเข้าร่วม 30 แห่ง สถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วม 15 แห่ง การจับคู่ธุรกิจ จำนวน 30 คู่ ผลงานซื้อขาย จำนวน 11 ผลงาน และมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า 131,000 บาท ซึ่งในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิการจัดนิทรรศการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ การจัดนิทรรศการ"OpenHouse" การจัดแสดงผลงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมทั้งมีการชี้แจงนโยบายสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษารวมถึงการเจรจาความร่วมมือจับคู่ธุรกิจ(Business Matching) ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาการเจรจาซื้อขายผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ของสถานศึกษาอาชีศึกษา จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น 67 ผลงาน ใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. เจรจาเพื่อซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 11 ผลงาน2. แนะนำเพิ่มเติมจากสิ่งประดิษฐ์เดิมแล้วจะซื้อสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 3 ผลงาน 3. ให้โจทย์นักศึกษา ในการนำไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่จะซื้อต่อไป จำนวน 3 ผลงาน 4.ให้คำแนะนำและช่วยเป็นที่ปรึกษาในการนำไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ ทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อดำเนินการทางธุรกิจต่อไป จำนวน 15 ผลงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน อาทิ นักเรียนนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานประกอบการ สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม
มีผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักศึกษาครูอาจารย์ร่วมกันสร้างสรรค์เช่นวิทยาลัยเทคนิคยะลากับนวัตกรรมเครื่องผ่าทุเรียนที่สามารถพัฒนานำใช้ในเชิงธุรกิจได้คือทำให้ผ่าได้เร็วขึ้น มีความเสียหายน้อยลงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยเบื้องต้นนักศึกษาทีมที่สร้างนวัตกรรมบอกว่ามีลงข้อมูลพื้นฐานสำหรับเกษตรกรหรือแผงขายทุเรียนที่สนใจเข้าไปหาข้อมูลได้ในยูทูป
สถานศึกษาสังกัดอาชีวะในอำเภอนาทวี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี นักศึกษาสร้างนวัตกรรมจากผลผลิตเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือผ้าปาเต๊ะ โดยนำมาแปรรูปเป็นผ้าคลุมกรงนักเขา และผ้าคลุมกรงนกปรอดหัวจุก นับเป็นผลิตชิ้นใหม่ที่เพิ่มมูลค่าและเป็นที่สนใจของตลาดที่นิยมการเลี้ยงนกทั้งสองชนิดอย่างกว้างขวางทีเดียว โดยมีร้านขายผ้าในเกาะยอได้มาจับคู่ธุรกิจด้วยแล้วในเบื้องต้น
อีกผลผลิตหนึ่งที่เป็นอาชีพสำคัญของสามจังหวัดชายแดนใต้คือการผลิตยางพาราที่วันนี้ราคาตกต่ำ นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะได้เกิดความคิดที่เพิ่มมูลค่าน้ำยางเป็น ช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรขายน้ำยางในราคาที่ดีขึ้นโดยนำไปแปรรูปนำน้ำยางไปทำนวัตกรรมคือหมอนรองล้อรถกันรถไหล เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำติดไปกับรถได้ทุกหนแห่ง ไม่ต้องไปหวังน้ำบ่อหน้าพึ่งขอนไม้ หรือก้อน อิฐเป็นผลงานนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ผลผลิตนวัตกรรมดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างนับว่าเป็นการก้าวย่างไปบนพื้นฐานแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างแท้จริง โดยนำเอาวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตจากอาชีพหลักมาเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอย อันเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงของเยาวชนที่ถูกปลูกฝังด้วย ความขยันหมั่นเพียร โดยการหล่อหลอมเพิ่ม บุคคลดีมีคุณธรรมสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปสู่การดำเนินชีวิต ในสังคมที่ดีงามและสามารถพัฒนาอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้--จบ--
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Comment
Related