วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นายก-กก.สภามหาวิทยาลัย

 10 ม.ค. 2562 05:01 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

หลังการใช้ ม.44 แก้ไขเรื่องการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามประกาศของ ป.ป.ช. ที่ส่งผลให้ผู้ที่มาจากภาคเอกชนพากันลาออกเป็นแถวเพราะความยุ่งยากในการดำเนินการนั้น
ตอนนี้สถานการณ์คืนสู่สภาพปกติ มีการแต่งตั้ง นายกสภา และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน อธิการบดี หลายแห่งคือ
นายจงรัก พลาศัย เป็น นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
นายปรีชา ประเทพา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง
นายกำพล ปัญญาโกเมศ เป็น อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง นางสุภกร พงศบางโพธิ์ เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นายสุวิทย์ แซ่เตีย เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี นายสุพจน์ ทรายแก้ว เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ใหม่ ทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เผด็จ สิริยะเสถียร เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ธนภูมิ โอสถานนท์ เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา บริหารการปฏิบัติการ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม) สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์วิสาขา ภู่จินดา เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ไพศาล มุณีสว่าง เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ปริศวร์ ยิ้นเสน เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเกาหลีศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายไพจิตร สวัสดิสาร เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์พอพันธ์ อุยยานนท์ เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์อานัฐ ตันโช เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สมยศ ทุ่งหว้า เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส เป็น ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การแต่งตั้งศาสตราจารย์ขึ้นมาใหม่นี้ยังมีอีกในโอกาสต่อไป.
“ซี.12”

ที่มา: www.thairath.co.th
News Code: pol g:thairath g:agency p:wtr v:netnews

Comment
Related