วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

น้ำทิพย์ชโลมใจ น้ำพระราชหฤทัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 14 เม.ย. 2562 11:00 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
วันที่ 1 ม.ค.2562 เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 4-6พฤษภาคม 2562
เป็นข่าวที่นำมาซึ่งความปลื้มปีติ ความสุขและความเป็นมหามงคลอย่างที่สุดแก่ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศและที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เพราะต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ร่วมชื่นชมพระบารมี ร่วมพระราชพิธีประวัติศาสตร์อันเป็นสิริมงคลนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัชกาลที่10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
นับแต่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชย์แล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่ได้บังเกิดขึ้นสืบสานพระราชกรณียกิจที่อย่างต่อเนื่องนับแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯสยามมกุฏราชกุมาร โดยเฉพาะการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร ตลอดจนการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระองค์อย่างต่อเนื่อง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองด้วยวิถีแห่งความดีงามตามภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไทย
ดังพระราชดำรัสที่ทรงตอบรับขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่1ธันวาคม2559 ความว่า
"ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง"
ห้วงเดือนธันวาคม2559ถึงเดือนมกราคม2560ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ใน10กว่าจังหวัดภาคใต้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของราษฎร พระองค์ได้พระราชทานลายพระหัตถ์ถึงประชาชนทุกคนว่า "ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจ และร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ"
ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อรับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้12จังหวัด อาทิ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา จำนวน 40,000,000บาทซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ประชาชนให้ความสนใจซื้อเป็นจำนวนมาก ทรงเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด อ.เมืองยะลา และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่
พระมหากรุณาธิคุณยังแผ่ไพศาลมาถึงชาวกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการโครงการ "หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยรวมพลังรักสามัคคีมีจิตอาสาเสียสละประโยชน์ส่วนตัวมุ่งให้ประโยชน์เกิดแก่ส่วนรวม โดยรวมพลังสามัคคีขุดลอกคูคลองต่างๆในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีความตื้นเขิน เก็บขยะมูลฝอย และกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางระบายน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม พัฒนาพื้นที่ให้สะอาดลดมลพิษและแก้ไขปัญหาการจราจร จิตอาสาทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ บัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ผลพวงแห่งพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ประชาชนคนไทยยังรวมพลังสามัคคีจิตอาสา เราทำ ดี ด้วยหัวใจทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องถวายเป็นพระราชกุศล
พระมหากรุณาธิคุณอันเกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ไพศาลถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยทรงติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ อย่างเหตุการณ์เกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาทีมฟุตบอลเยาวชนที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระองค์ทรงมีความห่วงใย ได้พระราชทานสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมีพระราชกระแสรับสั่งถึงการปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 ชีวิต ความว่า
น่าชื่นชมยินดียิ่งนัก ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัย และไม่มีผู้ใดคาดคิด ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือจึงต้องกระทำอย่างปัจจุบันและเร่งด่วน แต่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม และทุกภาคส่วนก็ระดมสรรพกำลังกันมาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ต่างยอมเสียสละกำลังกาย กำลังปัญญา กำลังทรัพย์ และยอมสละแม้ชีวิตของตน ส่วนผู้ประสบภัยเองนั้น ต่างก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุ ประกอบกันการที่ประชาชนทั่วโลกก็ส่งกำลังใจมายังผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างท่วมท้น จึงกล่าวได้ว่า ปฏิบัติการครั้งนี้แม้จะมีความยากลำบาก แต่ก็มีสิ่งที่ดีและมีคุณค่าบังเกิดขึ้นอย่างไม่อาจประมาณได้
ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่า การบริหารจัดการที่ดี การใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์ การปฏิบัติตนและปฏิบัติการอย่างรอบคอบ มีวินัย มีสติ ตลอดจนการรู้หน้าที่ของตน และปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายโดยเต็มกำลังเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญ ที่จะสามารถนำไปใช้แก้ไขอุปสรรคปัญหา รวมทั้งพัฒนาบ้านเมืองของเราได้ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันนั้น เป็นพลังยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกยั่งยืนตลอดไป
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยข้าราชบริพาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมในโครงการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ที่บริเวณถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อ ยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ที่ทรงคุณอเนกอนันต์ เพื่อประเทศชาติ และประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยนี่คือน้ำทิพย์ชะโลมใจที่พระราชทานแก่คนไทยทั้งประเทศ
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
เสกสรร สิทธาคม
seksan2493@yahoo.com

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: royal g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related