วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี "เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

 23 มิ.ย. 2560 16:18 น. | อ่าน 1934
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ยุทศาสตร์ด้านความมั่นคง
- สร้างความมั่นคงให้กับสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ขจัดคอร์รัปชั่นลดความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจสร้างความเป็นธรรม เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม
- ป้องกันและแก้ไข การก่อความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนใต้
- เป็นหุ้นส่วน ยุธศาสตร์ความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้าน
- เสริมสร้างศักยภาพกองทัพ กำลัง ยุทโธปกรณ์ การข่าวร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนากลไก มาตราการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
- รักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ อาหารและพลังงาน
- ปรับกระบวนการทำงาน จากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

Comment
Related