วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ยะหริ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตะโล๊กาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี วัตถุประสงค์

 30 มิ.ย. 2560 11:06 น. | อ่าน 1909
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
2. เพื่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยให้ความรู้และการศึกษาธรรมชาติของทรัพยากร ป่าชายเลน
3.เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ ด้านการจัดทำฐานข้อมูลป่าชายเลน
4. เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกทดแทนและรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกและรักษาป่าชายเลน
5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
6. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้านป่าชายเลน
7. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับป่าชายเลน

Comment
Related