วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579).

 27 มิ.ย. 2560 12:26 น. | อ่าน 1308
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัด ยะลา  ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา, อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)
      สถาบันและสถานศึกษาในพื้นที่มีจำนวนทั้งสิ้น 5,747 แห่ง ผู้เรียน 946,746 คน และครูผู้สอน 75,744 คน
      วิสัยทัศน์ คือ "ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21"

Comment
Related